Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bancar (R.C. B.N.R. 2011)
Clasa 6 - Cheltuieli
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 7|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,12 M; Imprimare: 12 pag. A4

Planul de conturi general - bancar - R.C. B.N.R. 2011
Clasa 6 - Cheltuieli
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 6 – CHELTUIELI.

 

Clasa 6 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se ţine evidenţa cheltuielilor pe feluri de cheltuieli.

Din CLASA 6 "CHELTUIELI" fac parte următoarele grupe de conturi:

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL

Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE

Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE

Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE

Grupa 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE

Grupa 68 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT

Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE

La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit sau pierdere (591), direct sau cu ajutorul contului de decontări între instituţie şi subunităţi (341), după caz.

 

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE

602 - Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela

6021 - Dobânzi la conturile de factoring

6022 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii financiare

60221 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta

60222 - Dobânzi la împrumuturile la termen

6023 - Dobânzi la valorile date în pensiune

60231 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta

60232 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen

6024 - Dobânzi la conturile de plăţi

6027 - Alte cheltuieli cu dobânzile

6029 - Comisioane

 

CONŢINUT:

6021 - dobânzi aferente operaţiunilor de factoring;

6022 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor primite de la instituţii financiare;

6023 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor primite pe baza valorilor date în pensiune;

6024 - dobânzi aferente soldurilor creditoare ale conturilor de plăţi deschise clientelei;

6027 - alte cheltuieli cu dobânzile şi vărsăminte asimilate aferente operaţiunilor cu clientela (dobânzi aferente titlurilor cu posibilitatea de răscumpărare etc.);

6029 - comisioane aferente operaţiunilor cu clientela.

 

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE

603 - Cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri

6031 - Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată

6032 - Pierderi la titlurile de tranzacţie

60321 - Pierderi din reevaluări şi cesiune

60322 - Costuri de tranzacţionare

6033 - Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament

6034 - Cheltuieli cu titlurile de investiţii

60341 - Cheltuieli cu amortizarea primelor

60342 - Pierderi din cesiune

6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri

60363 - Dobânzi privind obligaţiunile

60369 - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri

6037 - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri

6039 - Comisioane

 

CONŢINUT:

6031 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor primite pe baza titlurilor date în pensiune livrată;

60321 - pierderi (diferenţe nefavorabile) din reevaluarea la preţul pieţei sau cesiunea titlurilor de tranzacţie, inclusiv din reevaluarea titlurilor date cu împrumut;

60322 - costuri de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei de titluri de tranzacţie;

6033 - pierderi din cesiunea titlurilor de plasament;

60341 - amortizarea primelor reprezentând diferenţe nefavorabile între preţul de achiziţie şi preţul de rambursare a titlurilor de investiţii, pe perioada reziduală a titlurilor;

60342 - pierderi din cesiunea titlurilor de investiţii;

60363 - dobânzi aferente împrumuturilor primite pe baza obligaţiunilor emise;

60369 - amortizarea primelor de emisiune aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix, emise;

6037 - dobânzi aferente titlurilor luate cu împrumut, precum şi alte cheltuieli aferente operaţiunilor cu titluri;

6039 - comisioane aferente operaţiunilor cu titluri.

 

           Nu se înregistrează în conturile:                              Se înregistrează în conturile:

 

6033 - Cheltuieli privind împrumuturile primite                   6031 "Dobânzi la titlurile date în pensiune

       pe bază de titluri                                                      livrată"

     - Constituiri de ajustări pentru                         66311 "Cheltuieli cu ajustări pentru

       depreciere aferente titlurilor                           deprecierea titlurilor de plasament"

       de plasament

6034 - Constituiri de ajustări pentru                      66312 "Cheltuieli cu ajustări pentru

       depreciere aferente titlurilor                           deprecierea titlurilor de investiţii"

       de investiţii

 

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE

604 - Cheltuielile cu operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare

6041 - Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar

6042 - Cheltuieli cu operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare

6049 - Comisioane

 

CONŢINUT:

6041 - cheltuieli cu dobânzile şi vărsămintele asimilate aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar;

6042 - cheltuieli cu operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare;

6049 - cheltuieli cu comisioane aferente operaţiunilor de leasing, contractelor de închiriere, locaţiilor de gestiune şi altor contracte similare.

 

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE

605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate

6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen

6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminată

6059 - Comisioane

 

CONŢINUT:

6051 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor subordonate la termen;

6052 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor subordonate pe durată nedeterminată;

6059 - comisioane privind datoriile subordonate.

 

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE

606 - Cheltuieli privind operaţiunile de schimb

6061 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută

6069 - Comisioane

 

CONŢINUT:

6061 - diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din evaluarea periodică a soldului contului 3721, cu excepţia diferenţelor nefavorabile de curs de schimb aferente imobilizărilor financiare în valută;

- diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din operaţiuni de vânzare/cumpărare valută;

6069 - comisioane aferente operaţiunilor de schimb.

 

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE

607 - Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente financiare derivate

6071 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare

60711 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la instituţii de credit

60712 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la clientelă

6072 - Cheltuieli cu garanţiile financiare

60721 - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la instituţii de credit

60722 - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la clientelă

6074 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate

60741 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate pe cursul de schimb

60742 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate pe rata dobânzii

60743 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri

60744 - Cheltuieli privind operaţiunile cu alte instrumente derivate

60747 - Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate

60749 - Costuri de tranzacţionare

6075 - Cheltuieli cu instrumentele de acoperire

6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite

 

CONŢINUT:

6071 - comisioane privind angajamentele de creditare primite de la instituţii de credit şi de la clientelă;

6072 - cheltuieli privind garanţiile financiare primite de la instituţii de credit şi de la clientelă;

60741 - 60744 - pierderi aferente instrumentelor derivate care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire;

60747 - cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate;

60749 - costurile de tranzacţionare (comisioane şi alte cheltuieli similare) aferente operaţiunilor cu instrumente derivate evaluate la valoarea justă. Costurile de tranzacţionare aferente instrumentelor financiare derivate evaluate la cost sunt incluse în valoarea iniţială a acestor instrumente;

6075 - pierderi din modificările de valoare justă aferente instrumentelor de acoperire recunoscute anterior în conturile de regularizare şi înregistrate ca şi cheltuieli în momentul recunoaşterii în contul de profit şi pierdere a fluxurilor de trezorerie sau a variaţiilor de valoare justă aferente riscului acoperit;

6077 - cheltuieli cu alte angajamente primite, care nu se regăsesc în conturile 6071 şi 6072.

 

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE

608 - Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare

6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plată

6087 - Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare

 

CONŢINUT:

6081  - cheltuieli referitoare la punerea la dispoziţie sau de gestiune a mijloacelor de plată, cuprinzând, în special: cheltuieli cu transferul valorilor, cheltuieli legate de valorile aflate în aşteptarea încasării, cheltuieli cu tipărirea carnetelor de cecuri şi a altor mijloace de plată, comisioane pentru asigurarea securităţii transportului valorilor;

6087 - cheltuieli pe care instituţia le suportă pentru prestările de servicii financiare conexe: obţinerea de informaţii (privind solvabilitatea sau poziţia financiară a clienţilor şi a instituţiilor de credit corespondente), comisioane aferente valorilor remise la încasare, cheltuieli cu reducerile sau bonificaţiile acordate terţilor şi alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare etc.

 

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE

609 - Alte cheltuieli de exploatare

6092 - Cota-parte privind activităţile şi activele controlate în comun

6093 - Venituri retrocedate privind activităţile şi activele controlate în comun

6095 - Cheltuieli din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

60951 - Dobânzi la conturile curente

60955 - Dobânzi privind alte sume datorate

60959 - Comisioane

6099 - Cheltuieli diverse de exploatare

 

CONŢINUT:

6092 - cheltuieli refacturate instituţiei, care privesc activităţile şi activele controlate în comun în scopul desfăşurării de activităţi de exploatare, în situaţia în care instituţia are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie;

6093 - venituri retrocedate care privesc activităţile şi activele controlate în comun în scopul desfăşurării de activităţi de exploatare, în situaţia în care instituţia are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie;

60951 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Fond la instituţiile de credit sau instituţiile financiare;

60955 - dobânzi şi vărsăminte asimilate privind alte sume datorate de Fond instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii;

60959 - comisioane aferente operaţiunilor dintre Fond şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii;

6099 - acest cont înregistrează, în special, costurile aferente valorilor din aur, metale şi pietre preţioase vândute sau constatate lipsă la inventar etc.

 

Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL

611 - Cheltuieli cu salariile personalului

612 - Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

6121 - Contribuţia unităţii la asigurările sociale

6122 - Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj

6123 - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

6127 - Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

613 - Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor

617 - Alte cheltuieli privind personalul

 

CONŢINUT:

611 - valoarea salariilor şi a altor drepturi similare cuvenite personalului angajat;

612 - contribuţia angajatorului la asigurările sociale, la ajutorul de şomaj, asigurările sociale de sănătate şi alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială, inclusiv contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative, respectiv contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate;

613 - cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor;

617 - alte drepturi ale salariaţilor prevăzute în contractul individual/colectiv de muncă sau reglementările legale, inclusiv sumele reprezentând prime şi alte sume similare acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale.

 

Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

 

CONŢINUT:

621 - cheltuieli cu impozite (altele decât impozitul pe profit), taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

 

           Nu se înregistrează în conturile:                  Se înregistrează în conturile:

 

621 - Impozitul pe profit                                                   691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit"

 

Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

631 - Cheltuieli cu materialele

6311 - Cheltuieli cu materialele consumabile

6312 - Cheltuieli privind combustibilii

6313 - Cheltuieli privind piesele de schimb

6317 - Cheltuieli privind alte materiale

632 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

633 - Cheltuieli privind alte stocuri

634 - Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi

6341 - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii

6342 - Cheltuieli privind energia şi apa

6343 - Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

6344 - Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere

6345 - Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări şi transportul personalului şi bunurilor

6347 - Alte cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi

63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare

63472 - Cheltuieli cu redevenţele privind concesiunile

63479 - Alte cheltuieli

635 - Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate

 

CONŢINUT:

631 - cheltuieli cu materiale consumabile, combustibili, piese de schimb şi alte materiale;

632 - cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar;

633 - cheltuieli privind alte stocuri;

6341 - cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile executate de terţi;

6342 - cheltuieli privind consumurile de energie şi apă;

6343 - cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii;

6344 - cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere (drepturile plătite membrilor consiliului de administraţie, sumele plătite în baza contractelor de mandat încheiate cu societăţi comerciale sau cu persoane fizice etc.);

6345 - cheltuieli cu deplasările, detaşările, transferările şi transportul personalului şi bunurilor;

6347 - cheltuieli cu primele de asigurare, cu redevenţele privind concesiunile, precum şi alte cheltuieli cu terţii (de exemplu cheltuielile cu urmărirea şi executarea creanţelor);

635 - cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate.

 

           Nu se înregistrează în conturile:                  Se înregistrează în conturile:

 

63479 - Taxe de înmatriculare şi de                       621 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi

        timbru                                                                   vărsăminte asimilate"

 

Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE

641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social

644 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale

645 - Pierderi din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu

646 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale

6461 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale

6462 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale

649 - Alte cheltuieli diverse de exploatare

6491 - Despăgubiri, amenzi şi penalităţi

6492 - Donaţii şi subvenţii acordate

6493 - Cheltuieli privind sponsorizările

6494 - Pierderi din debitori diverşi

6495 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari şi la alte împrumuturi

64951 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari

64952 - Dobânzi la alte împrumuturi primite

6497 - Alte cheltuieli diverse de exploatare

 

CONŢINUT:

641 - acest cont este utilizat de către sucursale şi celelalte subunităţi din străinătate, fără personalitate juridică, care utilizează personalul sediului;

644 - pierderi din reevaluarea imobilizărilor corporale reprezentând diferenţe nefavorabile din reevaluare care depăşesc sumele înregistrate în contul de rezerve dintr-o reevaluare reprezentând creşteri din reevaluarea aceloraşi active;

645 - pierderi obţinute în urma cedării părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu;

646 - cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale şi corporale;

649 - acest cont înregistrează alte cheltuieli diverse de exploatare, în special: despăgubiri, amenzi, penalităţi, donaţii, subvenţii acordate, sponsorizări, pierderi din debitori diverşi, dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari/asociaţi şi la alte împrumuturi, pre cum şi alte cheltuieli diverse de exploatare.

 

Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE

651 - Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale

652 - Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale

 

CONŢINUT:

651 - amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale corespunzătoare fiecărei perioade, inclusă pe cheltuieli;

652 - amortizarea aferentă imobilizărilor corporale corespunzătoare fiecărei perioade, inclusă pe cheltuieli, cu excepţia cazului în care aceasta este inclusă în valoarea contabilă a unui alt activ.

 

Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE

662 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

6621 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creditelor

6622 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea dobânzilor

 

CONŢINUT:

6621 - ajustări pentru deprecierea creditelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii;

6622 - ajustări pentru deprecierea dobânzilor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii.

 

Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE

663 - Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

6631 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor

66311 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament

66312 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii

6633 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor

6637 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

 

CONŢINUT:

6631 - ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament şi de investiţii;

6633 - ajustări pentru deprecierea stocurilor;

6637 - ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse.

 

Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE

664 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea valorilor imobilizate

6641 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu

6642 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

66421 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs

66422 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

66423 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

6643 - Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar

6647 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate

 

CONŢINUT:

6641 - ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu;

6642 - ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs, imobilizărilor necorporale şi a imobilizărilor corporale;

6643 - ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;

6647 - ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate.

 

Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE

665 - Cheltuieli cu provizioane

6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură

6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare

6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de ţară

6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare

6656 - Cheltuieli cu provizioane pentru impozite

6657 - Cheltuieli cu provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit

6659 - Cheltuieli cu alte provizioane

 

CONŢINUT:

6651 - provizioane constituite pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură;

6652 - provizioane constituite pentru pensii şi obligaţii similare;

6653 - provizioane constituite pentru risc de ţară;

6654 - provizioane constituite pentru restructurare;

6656 - provizioane pentru impozite;

6657 - provizioane constituite pentru prime reprezentând participarea personalului la profit;

6659 - alte provizioane constituite.

 

Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE

667 - Pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere

 

CONŢINUT:

667 - creanţe sau părţi din creanţe scoase din activ, inclusiv creanţe cesionate şi care au făcut obiectul unei ajustări pentru depreciere.

 

Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE

668 - Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere

 

CONŢINUT:

668 - creanţe sau părţi din creanţe scoase din activ, inclusiv creanţe cesionate şi care nu au făcut obiectul unei ajustări pentru depreciere.

 

Grupa 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE

671 - Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare

 

CONŢINUT:

671 - cheltuieli rezultate din evenimente sau tranzacţii extraordinare (exproprierea activelor, cutremure sau alte calamităţi naturale).

 

Grupa 68 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT

681 - Dobânzi la conturile curente

682 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit

6821 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta

6822 - Dobânzi la împrumuturile la termen

683 - Dobânzi la valorile date în pensiune instituţiilor de credit

6831 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta

6832 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen

684 - Dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit

689 - Comisioane

 

CONŢINUT:

681 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de instituţii la instituţii de credit;

682 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor primite de instituţii de la instituţii de credit;

683 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor primite de instituţii de la instituţii de credit pe baza valorilor date în pensiune;

684 - dobânzi şi vărsăminte asimilate privind alte sume datorate de instituţii instituţiilor de credit;

689 - comisioane aferente operaţiunilor dintre instituţii şi instituţiile de credit.

 

Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE

691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit

699 - Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus

 

CONŢINUT:

691 - impozitul pe profit inclus pe cheltuieli, calculat în conformitate cu legislaţia fiscală privind impozitul pe profit;


699 - cheltuieli cu alte impozite, stabilite conform reglementărilor emise în acest scop.            Bibliografie:

- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow