Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bancar (R.C. B.N.R. 2011)
Clasa 5 - Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 52 k; Imprimare: 5 pag. A4

Planul de conturi general - bancar - R.C. B.N.R. 2011
Clasa 5 - Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE.

 

Clasa 5 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează fondurile aflate la dispoziţia instituţiei, alte elemente de capitaluri proprii, datoriile subordonate, provizioanele, rezultatul reportat, precum şi rezultatul exerciţiului financiar.

Din CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE" fac parte următoarele grupe de conturi:

Grupa 50 - CAPITAL

Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE

Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE

Grupa 55 - PROVIZIOANE

Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI DE DESPĂGUBIRE A CREDITORILOR PREJUDICIAŢI

Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT

Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

 

Grupa 50 - CAPITAL

501 - Capital social

5011 - Capital subscris nevărsat

5012 - Capital subscris vărsat

502 - Elemente asimilate capitalului

503 - Acţiuni proprii

508 - Acţionari sau asociaţi

 

CONŢINUT:

501 - capitalul social subscris cu ocazia constituirii instituţiei sau a majorării capitalului social, precum şi reducerile capitalului social, efectuate potrivit prevederilor legale;

5011 - capitalul social subscris şi nevărsat de acţionarii sau asociaţii instituţiei cu ocazia constituirii acesteia sau a majorării capitalului social;

5012 - capitalul social subscris şi vărsat de acţionarii sau asociaţii instituţiei, precum şi reducerile capitalului social efectuate potrivit prevederilor legale;

502 - fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziţie sucursalelor din România ale instituţiilor al căror sediu se află în străinătate; sucursalele din străinătate ale instituţiilor, persoane juridice române, înregistrează cu ajutorul acestui cont, în contabilitatea proprie, fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziţie de instituţiile din România de care aparţin;

503 - valoarea acţiunilor proprii răscumpărate, potrivit legii;

508 - decontările cu acţionarii sau asociaţii privind capitalul social.

 

Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE

511 - Prime de capital

5111 - Prime de emisiune

5112 - Prime de fuziune

5113 - Prime de aport

5114 - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni

5119 - Alte prime

512 - Rezerve legale

5121 - Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit

5122 - Rezerve legale din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit

513 - Rezerve statutare sau contractuale

516 - Rezerve din reevaluare

5161 - Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative

5169 - Alte rezerve din reevaluări

519 - Alte rezerve

 

CONŢINUT:

5111 - diferenţa între valoarea de emisiune a noilor acţiuni sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora;

5112 - diferenţa determinată de instituţia absorbantă, în cadrul unei combinări de întreprinderi sub forma fuziunii prin absorbţie, între valoarea justă (de la data achiziţiei entităţii absorbite) şi valoarea nominală a acţiunilor emise;

5113 - diferenţa între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi;

5114 - diferenţa între valoarea contabilă a obligaţiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare şi valoarea nominală a acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor depăşeşte valoarea acţiunilor corespunzătoare;

5119 - alte prime de capital;

512 - rezervele constituite din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut), precum şi din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net), în cotele şi limitele prevăzute de lege;

513 - rezervele constituite din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor din actul constitutiv al instituţiei;

516 - rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale;

5161 - rezerve aferente diferenţelor rezultate în urma reevaluărilor dispuse prin acte normative;

5169 - rezerve aferente diferenţelor din reevaluări, altele decât cele rezultate în urma reevaluărilor dispuse prin acte normative;

519 - alte rezerve constituite potrivit prevederilor legale sau hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale;

- alte elemente de capitaluri proprii (diferenţele dintre preţul de achiziţie al acţiunilor proprii şi preţul de vânzare al acestora etc.).

 

Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE

531 - Datorii subordonate la termen

5311 - Titluri subordonate la termen

5312 - Împrumuturi subordonate la termen

532 - Datorii subordonate pe durată nedeterminată

5321 - Titluri subordonate pe durată nedeterminată

5322 - Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată

537 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

531 - împrumuturi primite la termen, a căror rambursare, în caz de lichidare a instituţiei, nu este posibilă decât după plata celorlalţi creanţieri;

5311 - împrumuturi subordonate la termen, primite pe baza emisiunilor de titluri;

5312 - împrumuturi subordonate la termen primite, nereprezentate printr-un titlu;

532 - împrumuturi primite pe durată nedeterminată, a căror rambursare, în caz de lichidare a instituţiei, nu este posibilă decât după plata celorlalţi creanţieri;

5321 - împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată, primite pe baza emisiunilor de titluri;

5322 - împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată primite, nereprezentate printr-un titlu;

537 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente datoriilor subordonate.

 

Grupa 55 - PROVIZIOANE

551 - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură

552 - Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare

553 - Provizioane pentru riscuri de ţară

554 - Provizioane pentru restructurare

555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea

556 - Provizioane pentru impozite

557 - Provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit

559 - Alte provizioane

 

CONŢINUT:

551 - provizioanele constituite pentru riscul de angajament prin semnătură (garanţii, avaluri, acceptări etc.), înregistrate în afara bilanţului şi care reprezintă obligaţii de plată;

552 - provizioane constituite pentru pensii şi obligaţii similare;

553 - provizioanele constituite pentru riscuri de ţară;

554 - provizioane constituite pentru restructurare;

555 - provizioane constituite pentru demontarea şi mutarea imobilizărilor corporale, precum şi pentru restaurarea amplasamentelor;

556 - provizioane pentru impozite constituite pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorii în relaţia cu statul;

557 - provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit;

559 - alte provizioane.

 

Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI DE DESPĂGUBIRE A CREDITELOR PREJUDICIAŢI

561 - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

5611 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit

56111 - Fond constituit din contribuţiile iniţiale

56112 - Fond constituit din contribuţiile anuale, inclusiv contribuţiile majorate

56113 - Fond constituit din contribuţiile speciale

5612 - Fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor

5613 - Fond constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară

5614 - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile

5619 - Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii

562 - Fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi

 

CONŢINUT:

56111 - fond constituit din contribuţiile iniţiale ale instituţiilor de credit, în cotele şi limitele prevăzute de prevederile legale;

56112 - fond constituit din contribuţiile anuale, inclusiv contribuţiile majorate ale instituţiilor de credit, în cotele şi limitele prevăzute de prevederile legale;

56113 - fond constituit din contribuţiile speciale ale instituţiilor de credit, în cotele şi limitele prevăzute de prevederile legale;

5612 - fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor faţă de instituţiile de credit pentru care au fost deschise procedurile falimentului;

5613 - fond constituit din resurse financiare reprezentând donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară;

5614 - fond constituit din profitul obţinut ca diferenţă dintre veniturile din investirea resurselor financiare disponibile şi cheltuielile acestuia, în condiţiile şi limitele prevăzute de prevederile legale;

5619 - fond constituit din alte venituri (venituri realizate în calitate de administrator special, administrator interimar şi lichidator al instituţiilor de credit, precum şi alte venituri stabilite conform legii).

562 - fond de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi constituit din contribuţiile instituţiilor de credit, în cotele şi limitele prevăzute de prevederile legale.

 

Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT

581 - Rezultatul reportat

5811 - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită

5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

5815 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

5816 - Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 

CONŢINUT:

5811 - rezultatul sau părţi din rezultatul exerciţiului financiar precedent nerepartizate de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor;

5814 - rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile;

5815 - rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din diferenţe din reevaluare;

5816 - rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

 

Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

591 - Profit sau pierdere

592 - Repartizarea profitului

 

CONŢINUT:

591 - profitul sau pierderea realizată în exerciţiul financiar curent;


592 - profitul realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat, potrivit legii.            Bibliografie:

- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow