Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Simplificat (O.M.F.P. nr. 2239/ 2011)
Clasa 1 - Conturi de capitaluri
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 59 k; Imprimare: 5 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - Contabilitate simplificată - O.M.F.P. nr. 2239/ 2011
Clasa 1 - Conturi de capitaluri
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI"

 

            Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte următoarele grupe: 10 "Capital şi rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exerciţiului financiar", 15 "Provizioane" şi 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate".

 

GRUPA 10 "CAPITAL ŞI REZERVE"

           

            Din grupa 10 "Capital şi rezerve" fac parte următoarele conturi:

 

Contul 101 "Capital".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.

            Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate.

            Referitor la patrimoniul public, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.

            Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.

            În creditul acestui cont se înregistrează:

- capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);

- profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117);

- rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (106).

            În debitul contului se înregistrează:

- capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (456);

- acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117).

Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat.

 

            Contul 106 "Rezerve".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.

În creditul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:

- profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129);

- profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei (260);

- majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (260);

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (641).

În debitul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:

- rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (101);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferată la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective (768);

- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exerciţiile precedente, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);

- decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi, în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456).

Soldul contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

 

GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT".

 

Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte contul 117 "Rezultatul reportat".

 

Contul 117 "Rezultatul reportat".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a pierderii neacoperite.

Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncţional.

În creditul acestui cont se înregistrează:

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121);

- pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (106);

- pierderile contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (101);

- pierderile contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117).

În debitul acestui cont se înregistrează:

- pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121);

- profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);

- profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente, şi care se repartizează în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, potrivit legii (106, 117, 446, 457).

Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

 

GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR".

 

Din grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar" fac parte:

 

            Contul 121 "Profit sau pierdere".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în exerciţiul financiar curent.

            Contul 121 "Profit sau pierdere" este un cont bifuncţional.

            În creditul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează:

- la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (700 la 786);

- pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117).

            În debitul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează:

- la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (600 la 698);

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (117).

            Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizată.

 

            Contul 129 "Repartizarea profitului".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării profitului realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat, potrivit legii.

            Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.

            În debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:

- rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exerciţiul financiar curent (106).

            În creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121).

            Soldul contului reprezintă profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat.

 

            GRUPA 15 "PROVIZIOANE".

 

            Din grupa 15 "Provizioane" face parte:

 

            Contul 151 "Provizioane".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor

            Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 151 "Provizioane" se înregistrează:

- valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, potrivit prevederilor legale (681);

            În debitul contului 151 "Provizioane" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (781).

            Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.

 

            GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE".

 

    Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte:

 

            Contul 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung primite, datoriilor entităţii faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare, precum şi a altor împrumuturi şi datorii asimilate (depozitele, garanţii primite şi alte datorii asimilate).

            Contul 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:

- suma împrumuturilor de primit/primite şi a datoriilor asimilate, a creditelor pe termen lung primite, sume încasate de la entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare (461, 512);

- valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (210);

- valoarea concesiunilor primite (200);

- sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (400);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, precum şi a creditelor în valută (665);

- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

            În debitul contului 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:

- suma împrumuturilor şi datoriilor asimilate rambursate, precum şi a creditelor pe termen lung rambursate (512);

- obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (400);

- valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (210);

- garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (512);

- valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate (500);

- împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni (456);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din rambursarea împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (765);

- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

            Soldul contului reprezintă împrumuturile, datoriile asimilate, şi creditele, pe termen lung nerambursate.

 

            Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.

            Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistrează:

- valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (666);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

            În debitul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistrează:

- suma dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (512);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi la rambursarea acestora (765).


           
Soldul contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite.
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow