Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bugetar (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Clasa 8 - Conturi speciale
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 93 k; Imprimare: 9 pag. A4

Planul de conturi general pentru instituţii publice - bugetar - O.M.F.P. nr. 1917/ 2005
Clasa de conturi 8 - Conturi speciale
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 8 "CONTURI SPECIALE".

 

Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte următoarele grupe de conturi: 80 "Conturi in afara bilanţului" si 89 "Bilanţ".

Pentru grupa 80 "Conturi in afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare in partida simpla (cu excepţia conturilor folosite pentru Programul SAPARD).

Conturile din grupa 89 "Bilanţ" funcţionează in partida dubla, intrând in corespondenta cu conturile de activ si de pasiv.

 

GRUPA 80 "CONTURI IN AFARA BILANŢULUI".

 

Din grupa 80 "Conturi in afara bilanţului" fac parte următoarele conturi:

 

Contul 8030 "Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinţa".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinţa pe baza documentelor întocmite in acest scop. In debitul contului se înregistrează valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinţa, iar in credit valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar restituite titularilor.

Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinţa la un moment dat.

 

Contul 8031 "Active fixe corporale luate cu chirie".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale luate cu chirie de la terţi in baza contractelor si proceselor-verbale încheiate in acest scop.

In debitul contului se înregistrează pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea activelor fixe corporale luate cu chirie, iar in credit, valoarea activelor fixe corporale restituite pe baza proceselor -verbale de predare.

Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe corporale luate cu chirie la un moment dat.

 

Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor prime, materialelor si altor valori materiale (active fixe corporale, obiecte preţioase, etc.) aparţinând terţilor, primite spre prelucrare, finisare sau reparare, pe baza de contract.

In debitul contului se înregistrează, la preturile prevăzute in contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar in credit, la aceleaşi preturi, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.

Soldul contului reprezintă valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare, existente la un moment dat.

 

Contul 8033 "Valori materiale primite în păstrare sau custodie".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale, mărfuri, active fixe corporale, etc.) primite temporar spre păstrare sau in custodie pe baza actului de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat in acest scop.

In debitul contului se înregistrează, la preturile prevăzute in documentele încheiate, valorile materiale primite in custodie sau păstrare temporara, iar in credit, la aceleaşi preturi, valorile materiale ieşite din custodie sau păstrare ca urmare a restituirii, achiziţionării peste nevoile unităţii, distrugerii din cauza calamităţilor, lipsurile de inventar etc.

Soldul contului reprezintă valoarea materialelor primite in păstrare sau custodie, existente la un moment dat.

 

Contul 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi in continuare".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scoşi din activul instituţiei, ca insolvabili sau dispăruţi, care, in conformitate cu dispoziţiile legale, trebuie urmăriţi in continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescripţie.

In debitul contului 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi in continuare" se înregistrează sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi, scoşi din activ, iar in credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale căror termene de urmărire s-au prescris.

Soldul contului reprezintă sumele datorate de debitori insolvabili sau dispăruţi scosi din activ, nereactivate.

 

Contul 8036 "Chirii si alte datorii asimilate".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale primite in leasing, in baza contractelor de închiriere, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de către instituţie pentru bunurile luate in leasing sau cu chirie.

In debitul contului se înregistrează sumele reprezentând chirii si alte datorii asimilate, iar in credit, valoarea datoriilor efectiv plătite de către instituţie.

Soldul contului reprezintă contravaloarea chiriilor si altor datorii asimilate pe care instituţia le are de plătit la un moment dat.

 

Contul 8038 "Ambalaje de restituit".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor primite de la furnizori (nefacturate si necuprinse in preţul materialelor si al mărfurilor aprovizionate) cu obligaţia de a le restitui la termenele stabilite in contract si in condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale in vigoare.

In debitul contului se înregistrează, la preturile legale stabilite prin contract, ambalajele primite fara plata cu obligaţia de restituire, iar in credit, cu aceleaşi preturi, ambalajele de acelaşi fel restituite furnizorilor, distruse din cauza calamităţilor, lipsurile la inventar, etc.

Soldul contului reprezintă valoarea ambalajelor de restituit la un moment dat.

 

Contul 8039 "Alte valori in afara bilanţului".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor predate in lesing financiar si a altor valori in afara bilanţului decât cele cuprinse in conturile 8031-8037.

In debitul contului se înregistrează alte valori in afara bilanţului existente in instituţie, iar in credit, stingerea obligaţiilor instituţiei in legătura cu aceste valori.

Soldul contului reprezintă alte valori in afara bilanţului, existente in instituţie la un moment dat.

 

Contul 8041 "Publicaţii primite gratuit in vederea schimbului internaţional".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta publicaţiilor (cărti, albume, reviste, broşuri, discuri, casete, etc.) primite gratuit in vederea schimbului internaţional, pe baza documentelor întocmite in acest scop.

In debitul contului se inregistrează publicaţiile primite la preturile prevăzute in documentele de intrare, iar in credit, la aceleaşi preturi, valoarea publicaţiilor eliberate in cadrul schimbului internaţional potrivit dispoziţiilor legale.

Soldul contului reprezintă valoarea publicaţiilor primite gratuit in vederea schimbului internaţional la un moment dat.

 

Contul 8042 "Abonamente la publicaţii care se urmăresc pana la primire".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta abonamentelor al căror cost a fost înregistrat in conturile de cheltuieli si care se urmăresc pana la primire.

In debitul contului se înregistrează abonamentele achitate la organele de difuzare a presei, iar in credit, valoarea abonamentelor primite.

Soldul contului reprezintă valoarea abonamentelor achitate dar neprimite la un moment dat.

 

Contul 8043 "Imprimate de valoare cu decontare ulterioara".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprimatelor de valoare primite, la valoare nominala (ex.: bilete pentru odihna si tratament) a căror plata sau decontare se face ulterior, precum si carnetele pentru taxe forfetare pentru pieţe, târguri si oboare primite gratuit.

In debitul contului se înregistrează valoarea imprimatelor primite, iar in credit, valoarea imprimatelor utilizate, decontate sau restituite.

Soldul contului reprezintă valoarea imprimatelor cu decontare ulterioara la un moment dat.

 

Contul 8044 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta documentelor care conţin operaţiuni pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv.

In debitul contului se înregistrează valoarea operaţiunilor pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv, iar in credit, valoarea operaţiunilor acceptate la viza după îndeplinirea condiţiilor solicitate de organul de control.

Soldul contului reprezintă valoarea documentelor respinse de la viza de control financiar preventiv la un moment dat.

 

Contul 8046 "Ipoteci imobiliare".

 

Cu ajutorul acestui cont Agenţia Naţionala pentru Locuinţe tine evidenta ipotecilor imobiliare constituite in favoarea sa, pe toata durata acordării creditelor ipotecare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea de locuinţe.

In debitul contului 8046 "Ipoteci imobiliare" se înregistrează sumele rezultate din contractele de ipoteca, reprezentând ipotecile imobiliare constituite de clienţi in favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, iar in credit, împrumutul rambursat si dobânzile aferente plătite.

Soldul contului reprezintă ipotecile imobiliare constituite de clienţi in favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

 

Contul 8047 "Valori materiale supuse sechestrului".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor sechestrate ca măsura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa, cat si ca modalitate de executare silita, in condiţiile legii.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor, separat pentru bunurile imobile si bunuri mobile supuse sechestrului.

In debitul contului se înregistrează bunurile sechestrate, potrivit legii, iar in credit, ridicarea sechestrului daca obligaţia bugetara a fost stinsa printr-una dintre modalităţile prevăzute de lege, sumele din valorificarea bunurilor sechestrate au fost încasate sau bunurile imobile supuse executării silite au fost trecute in proprietatea publica a statului.

Soldul contului reprezintă bunurile sechestrate la un moment dat.

 

Contul 8048 "Garanţie bancara pentru oferta depusa".

 

Cu ajutorul acestui cont se înregistrează garanţia pentru oferta depusa de contractanţi prin care persoana juridica achizitoare este asigurata de menţinerea ofertelor pe toata durata licitaţiei si de semnarea contractului si a documentelor de către contractantul desemnat câştigătorul licitaţiei.

In debitul contului se înregistrează garanţia bancara pentru oferta depusa constituita prin "Scrisoarea de garanţie bancara pentru oferta depusa", iar in credit, restituirea garanţiei bancare pentru oferta depusa, numai după semnarea contractului de execuţie cu ofertantul câştigător, sau după expirarea perioadei de valabilitate a documentelor de participare la licitaţie.

Soldul contului reprezintă valoarea garanţiilor bancare pentru oferta depusa la un moment dat.

 

Contul 8049 "Garanţie bancara pentru buna execuţie".

 

Cu ajutorul acestui cont se înregistrează garanţia de buna execuţie constituita in scopul asigurării persoanei juridice achizitoare de realizarea calitativa, convenita prin contractul de execuţie si in durata de execuţie aprobata a investiţiei.

In debitul contului se înregistrează "Scrisoarea de garanţie bancara pentru buna execuţie" prezentata de contractant (antreprenor, furnizor), iar in credit, restituirea garanţiei pentru buna execuţie in condiţiile speciale de contractare.

Soldul contului reprezintă valoarea garanţiilor bancare pentru buna execuţie la un moment dat.

 

Contul 8050 "Disponibil din garanţia constituita pentru buna execuţie".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilităţilor din garanţia constituita pentru buna execuţie.

In debitul contului se înregistrează constituirea garanţiei pe baza extrasului de cont privind disponibilul din garanţia pentru buna execuţie prezentat de contractant (antreprenor, furnizor) iar in credit, restituirea garanţiei de buna execuţie după expirarea perioadei de garanţie potrivit contractului încheiat.

Soldul contului reprezintă disponibilul din garanţia constituita pentru buna execuţie la un moment dat.

 

Contul 8051 "Garanţii constituite de concesionar".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garanţiilor constituite de concesionar pentru bunurile, activităţile sau serviciile publice concesionate, potrivit legii.

In debitul contului se înregistrează garanţiile constituite de concesionar, potrivit legii, iar in credit, garanţiile restituite sau reţinute de la concesionar, potrivit legii.

Soldul contului reprezintă garanţiile constituite de concesionar la un moment dat.

 

Contul 8052 "Garanţii depuse pentru sume contestate".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garanţiilor constituite de debitorii care solicita suspendarea obligaţiei de plata a creanţelor bugetare pana la soluţionarea contestaţiei, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.

In debitul contului se înregistrează garanţiile constituite de către debitori la nivelul sumei contestate, sub forma de garanţie bancara, gaj sau ipoteca, precum si orice forma de garanţie prevăzuta de lege, iar in credit, garanţiile restituite sau ridicate, după caz, de către organele competente in cazul in care contestaţia a fost admisa.

Soldul contului reprezintă garanţiile constituite de către debitor la un moment dat.

 

Contul 8053 "Garanţii depuse pentru înlesniri acordate".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garanţiilor constituite de debitori pentru acordarea înlesnirilor la plata a creanţelor bugetare.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. Garanţia poate fi constituita in numerar la unitatea de trezorerie a statului la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe, sub forma unei scrisori de garanţie bancara, gaj ori ipoteca precum si orice forma de garanţie prevăzuta de lege.

In debitul contului se înregistrează garanţiile constituite sau reîntregirea celor consumate de către debitorii care au obţinut înlesnire la plata a obligaţiilor bugetare, potrivit legii, iar in credit, garanţiile restituite de către organele competente in cazul in care convenţia de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare a fost respectata si creanţele bugetare recuperate in întregime, precum si garanţiile utilizate pentru stingerea obligaţiilor bugetare cuprinse in convenţiile încheiate.

Soldul contului reprezintă garanţiile depuse pentru înlesniri acordate la un moment dat.

 

Contul 8054 "Înlesniri la plata creanţelor bugetare".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta înlesnirilor acordate la plata obligaţiilor bugetare in baza convenţiei încheiate intre debitor si creditorul bugetar, potrivit legii.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.

In debitul contului 8054 "Înlesniri la plata creanţelor bugetare" se înregistrează obligaţiile bugetare care au fost eşalonate sau amânate la plata, precum si reducerile si scutirile acordate potrivit legii, iar in credit, diminuarea obligaţiei bugetare urmare a plaţilor efectuate conform graficului de eşalonare sau stingerii creanţelor datorate prin alte cai prevăzute de lege.

Soldul contului reprezintă obligaţiile restante la plata, la un moment dat.

 

Contul 8055 "Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silita".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cauţiunilor depuse de debitori, persoane juridice, care solicita suspendarea executării silite pana la soluţionarea contestaţiei, potrivit legii.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.

In debitul contului se înregistrează cauţiunile depuse in cuantumul prevăzut de lege la trezoreria statului la care debitorii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite si taxe, iar in credit, cauţiunile restituite total sau parţial in cazul admiterii totale sau parţiale a contestaţiei, sau nerestituite, in situaţia respingerii contestaţiei la executare silita.

Soldul contului reprezintă cauţiunile constituite de către debitori, persoane juridice, la un moment dat.

 

Contul 8056 "Garanţii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancara".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garanţiilor legale constituite in cadrul procedurii de suspendare temporara, totala sau parţiala a executării silite prin decontare bancara.

In debitul contului se înregistrează garanţiile constituite, iar in credit, garanţiile legale restituite de organele de executare silita in condiţiile legii.

Soldul contului reprezintă garanţiile legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executării silite de către debitori, la un moment dat.

 

Contul 8058 "Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine contabilitatea creanţelor fiscale scăzute din evidenta acestora in cazul in care debitorii se găsesc in stare de insolvabilitate, in condiţiile legii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.

In debitul contului se înregistrează creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi in stare de insolvabilitate pentru care organele de executare au dispus scoaterea acestora din evidenta curenta si trecerea intr-o evidenta separata iar in credit, sumele redebitate urmare constatării unor venituri sau bunuri urmaribile dobândite de debitori după declararea stării de insolvabilitate, care se supun executării silite, precum si stingerea creanţelor fiscale la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silita.

Soldul contului reprezintă creanţele fiscale ale debitorilor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate, la un moment dat.

 

Contul 8059 "Garanţii acordate de autorităţile administraţiei publice locale ".

 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale tin evidenta garanţiilor acordate in baza Convenţiilor de garantare pentru împrumuturile contractate de agenţi economici si servicii publice de subordonare locala.

In debitul contului se înregistrează garanţiile acordate, iar in credit, garanţiile anulate după îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plata care rezulta din Convenţia de garantare si acordurile de împrumut.

Soldul contului reprezintă garanţiile acordate la un moment dat.

 

Contul 8060 "Credite bugetare aprobate".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bugetare aprobate pentru efectuarea cheltuielilor. Contabilitatea analitica a creditelor aprobate se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

In debitul contului se înregistrează, la începutul exerciţiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum si suplimentările efectuate in cursul exerciţiului bugetar care majorează creditele bugetare aprobate. In creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate in cursul exerciţiului bugetar, care micşorează creditele bugetare aprobate.

Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat.

 

Contul 8061 "Credite deschise de repartizat".

 

Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali si secundari finanţaţi din buget evidenţiază creditele deschise cu scopul de a fi repartizate instituţiilor subordonate.

In debitul contului ordonatorii principali de credite înregistrează creditele deschise pentru a fi repartizate ordonatorilor din subordine, precum si creditele retrase de la aceştia, iar in credit creditele repartizate precum si cele retrase acestora. La ordonatorii secundari, in debit se înregistrează creditele repartizate de ordonatorul principal pentru a fi repartizate ordonatorilor terţiari, iar in credit creditele repartizate ordonatorilor terţiari precum si creditele retrase de ordonatorul principal.

Soldul contului reprezintă totalul creditelor repartizate.

 

Contul 8062 "Credite deschise pentru cheltuieli proprii".

 

Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali de credite tin evidenta creditelor deschise de la buget.

In debitul contului ordonatorii de credite înregistrează creditele deschise pentru cheltuieli proprii, iar in credit, creditele retrase in cursului anului. Ordonatorii secundari si terţiari, înregistrează in debit creditele primite prin repartizare de la ordonatorul superior pentru cheltuieli proprii, iar in credit, creditele retrase.

Soldul contului reprezintă totalul creditelor deschise pentru cheltuieli proprii la un moment dat.

 

Contul 8066 "Angajamente bugetare".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate in vederea efectuării unor cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

In debitul contului se inregistreaza angajamentele bugetare, precum si suplimentările efectuate in cursul exerciţiului bugetar care majorează angajamentele bugetare iniţiale, iar in credit, diminuările de angajamente bugetare efectuate in cursul exerciţiului bugetar care micşorează angajamentele bugetare iniţiale.

Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat.

 

Contul 8067 "Angajamente legale".

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

In debitul contului se inregistreaza angajamentele legale precum si suplimentările efectuate in cursul exerciţiului bugetar, care majorează angajamentele legale iniţiale iar in credit, in cursul anului, diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale iniţiale, iar la finele anului totalul plaţilor efectuate in contul angajamentelor legale

Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale, iar la finele anului totalul angajamentelor legale ramase neachitate.

 

Contul 8070 "Garanţii de returnare a avansului acordat".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa garanţiilor solicitate beneficiarilor de către ordonatorii de credite pentru recuperarea avansului acordat cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

In debitul contului se înregistrează garanţiile constituite, iar în credit, garanţiile restituite în cazul indeplinirii contractului.

Soldul contului reprezintă garanţiile legal constituite pentru returnarea avansului acordat.

 

Contul 8071 "Credite de angajament aprobate".

 

Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenţa creditelor de angajament aprobate în anexa la bugetul ordonatorului de credite, pentru exerciţiul bugetar respectiv.

Contabilitatea analitică a creditelor de angajament aprobate se ţine pe structura bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează creditele de angajament.

În creditul contului se înregistrează diminuările de credite de angajament aprobate şi efectuate în cursul exerciţiului bugetar.

Soldul debitor al contului reprezintă totalul creditelor de angajament aprobate la un moment dat.

 

Contul 8072 "Credite de angajament angajate".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor de angajament angajate în limita creditelor de angajament aprobate.

Contabilitatea analitică a creditelor de angajament angajate se ţine pe structura bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra creditelor de angajament aprobate.

În creditul contului se înregistrează creditele de angajament angajate precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra acestora.

Soldul debitor al contului reprezintă creditele de angajament neangajate, care vor fi angajate în anul următor.

 

GRUPA 89 "BILANŢ".

 

Din grupa 89 "Bilanţ" fac parte:

 

Contul 891 "Bilanţ de deschidere".

 

Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor.

In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.

 

Contul 892 "Bilanţ de închidere".

 

Cu ajutorul acestui cont se asigura închiderea tuturor conturilor.


            In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.


            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow