Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Financiar (O.M.F.P. nr. 3055/ 2009)
Clasa 1 - Conturi de capitaluri
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,12 M; Imprimare: 10 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - O.M.F.P. nr. 3055/ 2009
Clasa de conturi 1 - Conturi de capitaluri
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI".


Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte următoarele grupe: 10 "Capital şi rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exerciţiului financiar", 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", 15 "Provizioane" şi 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate".

GRUPA 10 "CAPITAL ŞI REZERVE".

Din grupa 10 "Capital şi rezerve" fac parte următoarele conturi:


            Contul 101 "Capital".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.

În funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capitalul social, patrimoniul regiei etc.

Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate.

Referitor la patrimoniul public, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.

Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.

În creditul acestui cont se înregistrează:

- capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);

- profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117);

- rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (106);

- primele de capital, încorporate în capitalul social (104).

În debitul contului se înregistrează:

- capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (456);

- acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);

- reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (109);

- diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (141).

Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/ nevărsat.

 

Contul 104 "Prime de capital".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.

Contul 104 "Prime de capital" este un cont de pasiv.

În creditul contului 104 "Prime de capital" se înregistrează:

- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (456).

În debitul contului 104 "Prime de capital" se înregistrează:

- primele de capital încorporate în capitalul social (101);

- primele de capital transferate la rezerve (106);

- pierderile contabile ale exerciţiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (117).

Soldul contului reprezintă primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.

 

Contul 105 "Rezerve din reevaluare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv.

În creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se înregistrează:

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214).

În debitul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se înregistrează:

- capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (1065);

- descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea ulterioară a imobilizărilor corporale (211, 212, 213, 214);

- ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (281).

Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii.

 

Contul 106 "Rezerve".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve de valoare justă, rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină şi alte rezerve.

În creditul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:

- profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129);

- profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);

- capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105);

- primele de capital transferate la rezerve (104);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei (261, 263, 265);

- majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 263, 265);

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (644);

- creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct în capitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (501);

- partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată în care se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (264);

- diferenţa favorabilă de schimb valutar, înregistrată la consolidare, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (765);

- câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (141).

În debitul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:

- rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (101);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferată la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective (764);

- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exerciţiile precedente, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);

- decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi, în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);

- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149);

- ajustarea rezervei de valoare justă, urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (501);

- diferenţa nefavorabilă de schimb valutar, înregistrată la consolidare, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (665);

Soldul contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

 

Contul 107 "Rezerve din conversie".

Contul 107 "Rezerve din conversie" se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor de curs valutar rezultate din conversia situaţiilor financiare anuale ale societăţilor nerezidente.

Contul 107 "Rezerve din conversie" este un cont bifuncţional, folosit la consolidarea societăţilor nerezidente.

În creditul contului 107 "Rezerve din conversie" se înregistrează:

- diferenţele favorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;

- diferenţele favorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;

- diferenţele nefavorabile recunoscute drept cheltuială la cedarea participaţiilor deţinute în societăţile nerezidente (665).

În debitul contului 107 "Rezerve din conversie" se înregistrează:

- diferenţele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;

- diferenţele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse în bilanţul societăţilor nerezidente;

- diferenţele favorabile recunoscute drept venit la cedarea participaţiilor deţinute în societăţile nerezidente (765).

Soldul creditor reprezintă diferenţele favorabile aferente societăţilor nerezidente consolidate, iar soldul debitor, cele nefavorabile.

 

Contul 108 "Interese care nu controlează".

Contul 108 "Interese care nu controlează" se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate.

Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază interesele care nu controlează, rezultate cu ocazia consolidării filialelor prin metoda integrării globale.

Contul 108 "Interese care nu controlează" este un cont bifuncţional, folosit la consolidarea filialelor.

În creditul contului 108 "Interese care nu controlează" se înregistrează partea din rezultatul favorabil al exerciţiului financiar şi celelalte capitaluri proprii ale filialei, atribuită unor interese care nu sunt deţinute de către societatea-mamă, direct sau indirect.

În debitul contului 108 "Interese care nu controlează" se înregistrează partea din rezultatul nefavorabil, atribuită unor interese care nu sunt deţinute de către societatea-mamă, direct sau indirect.

Soldul contului reprezintă interesele care nu controlează.

 

Contul 109 "Acţiuni proprii".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor proprii, răscumpărate potrivit legii.

Contul 109 "Acţiuni proprii" este un cont de activ.

În debitul contului 109 "Acţiuni proprii" se înregistrează:

- preţul de achiziţie al acţiunilor proprii răscumpărate (512);

- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie (456).

În creditul contului 109 "Acţiuni proprii" se înregistrează:

- reducerea capitalului cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (101);

- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (149);

- valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (461, 512);

- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare (149);

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149);

- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate de aceasta (149).

Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor proprii răscumpărate existente.

 

                Notă: Până la data de 29 decembrie 2010 – O.M.F.P. nr. 2869/ 2010 – funcţiunea contului 109 a fost: Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor proprii, răscumpărate potrivit legii. Contul 109 "Acţiuni proprii" este un cont de activ. În debitul contului 109 "Acţiuni proprii" se înregistrează: - preţul de achiziţie al acţiunilor proprii răscumpărate (512). În creditul contului 109 "Acţiuni proprii" se înregistrează: - reducerea capitalului cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (101); - diferenţa între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (149); - valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (461, 512); - diferenţa între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare (149); - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149). Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor proprii, răscumpărate, existente.

 

GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT".

 

Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte contul 117 "Rezultatul reportat".

 

Contul 117 "Rezultatul reportat".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile.

Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncţional.

În creditul acestui cont se înregistrează:

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121);

- pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);

- pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (106);

- pierderile contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (101);

- pierderile contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);

- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (411, 461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor).

În debitul acestui cont se înregistrează:

- pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121);

- profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);

- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149);

- profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente, şi care se repartizează în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, potrivit legii (1068, 117, 446, 457);

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor).

Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

 

            GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR".

 

            Din grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar" fac parte:

 

            Contul 121 "Profit sau pierdere".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în exerciţiul financiar curent.

            Contul 121 "Profit sau pierdere" este un cont bifuncţional.

            În creditul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează:

- la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 786);

- pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117).

            În debitul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează:

- la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 la 698);

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (117).

            Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizată.

 

            Contul 129 "Repartizarea profitului".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării profitului realizat în exerciţiul curent şi repartizat, potrivit legii.

            Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.

            În debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:

- rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exerciţiul financiar curent (106).

            În creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121).

            Soldul contului reprezintă profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat.

 

            GRUPA 14 "CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII"

 

            Din grupa 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" fac parte:

 

            Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa câştigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

            Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează:

- diferenţa între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare (461, 512);

- diferenţa între valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (101).

            În debitul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează:

- câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (106).

            Soldul contului reprezintă câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

 

            Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

            Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de activ.

            În debitul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează:

- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi preţul lor de vânzare (109);

- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (109);

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109);

- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate de aceasta (109);

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (512, 531, 462);

- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531, 462).

            În creditul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează:

- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat (106, 117).

            Soldul contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

 

                Notă: Până la data de 29 decembrie 2010 - O.M.F.P. nr. 2869/ 2010 - funcţiunea contului 149 a fost:    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de activ. În debitul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează: - diferenţa între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi preţul lor de vânzare (109); - diferenţa între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (109); - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109); - cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (512, 531, 462); - alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531, 462). În creditul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează: - pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (106). Soldul contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

 

            GRUPA 15 "PROVIZIOANE".

 

    Din grupa 15 "Provizioane" face parte:

 

            Contul 151 "Provizioane".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, pentru restructurare, pensii şi obligaţii similare, pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea, a provizioanelor pentru impozite, precum şi a altor provizioane.

            Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 151 "Provizioane" se înregistrează:

- valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, inclusiv a celor corespunzătoare primelor ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681);

- costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea (212, 213).

            În debitul contului 151 "Provizioane" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (781).

            Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.

 

            GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE".

 

            Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte:

 

            Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea obligaţiunilor.

            Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se înregistrează:

- suma împrumuturilor de primit/primite din emisiuni de obligaţiuni (461, 512);

- suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (169);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni în valută (665).

            În debitul contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se înregistrează:

- suma împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate (512);

- valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate (505);

- împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni (456);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni în valută (765).

            Soldul contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.

 

            Contul 162 "Credite bancare pe termen lung".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.

            Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se înregistrează:

- suma creditelor pe termen lung primite (512);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a creditelor în valută (665).

            În debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se înregistrează:

- suma creditelor pe termen lung rambursate (512);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a creditelor în valută, precum şi la rambursarea acestora (765).

            Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate.

 

            Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor entităţii faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare.

            Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se înregistrează:

- sumele încasate de la entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare (512);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor exprimate în valută (665).

            În debitul contului 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se înregistrează:

- sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv celor de care compania este legată prin interese de participare (512);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor exprimate în valută, precum şi la rambursarea acestora (765).

            Soldul contului reprezintă sumele primite şi nerestituite.

 

            Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.

            Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:

- sumele de încasat/încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (461, 512);

- valoarea concesiunilor primite (205);

- valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (212, 213, 214);

- sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (404);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (665);

- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

            În debitul contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:

- sumele reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate rambursate (512);

- obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (404);

- valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213);

- garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (512);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, în valută, precum şi la rambursarea acestora (765);

- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

            Soldul contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate, nerestituite.

 

            Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.

            Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistrează:

- valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (666);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

            În debitul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistrează:

- suma dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (512);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi la rambursarea acestora (765).

            Soldul contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite.

 

            Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi valoarea de emisiune a acestora.

            Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" este un cont de activ.

            În debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se înregistrează:

- suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (161).

            În creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se înregistrează:

- valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor, amortizate (686).


           
Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor, neamortizate.
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow