Oricât ne-am aroga meritele sau puterea nu putem fi decât martori la tot ceea ce se petrece. Vezi mai multe!

  • Home /
  • Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Termeni şi condiţii de utilizare.

Condiţii de utilizare.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website!

    Prin utilizarea acestui site (www.dorinm.ro şi orice versiune anterioară, cum sunt www.dorinm.3x.ro, www.dorinm.justfree.com sau altele) sunteţi de acord (este implicat acceptul explicit al Dumneavoastră fără limitări sau calificări cu privire la conţinutul redat mai jos şi reprezintă întreaga înţelegere/ contractul dintre părţi) cu orice termen sau aspect al prezentelor condiţii de utilizare, termeni, etc., indiferent de secţiunea pe care o accesaţi sau de acţiunea pe care doriţi să o întreprindeţi prin intermediul sau folosind datele prezente/ inserate şi acceptaţi ca pe viitor aceşti termeni să se modifice (să fie actualizaţi) în orice moment fără vreun anunţ/ fără o înştiinţare/ notificare prealabilă realizată de autorii acestui site către Dumneavoastră.

         Utilizatorii acestui site se vor conforma necondiţionat prezentelor precizări/ înţelegeri şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Aceste condiţii de utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea o jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apare din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile prezentelor condiţii de utilizare şi/ sau conţinutul acestui site sau în cazul disputelor în care aceste condiţii de utilizare şi/ sau acest site vor fi relevante pentru astfel de dispute. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu domiciliul webmasterului (Brăila, România).

         Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul Dumneavoastră, Webmasterul şi elementele sale afiliate, persoane fizice, persoane fizice autorizate şi alte persoane juridice implicate, consultanţii, funcţionarii, directorii şi agenţiile sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea tuturor elementelor şi serviciilor sitului şi materialelor anexe/ conexe ce rezultă din colaborările/ prin intermediul acestuia sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, nu sunt răspunzătoare pentru orice fel de daune sau prejudicii directe sau indirecte, de orice natură, accidentale sau ca urmare a unor consecinţe determinate de utilizarea sitului, ce ar rezulta sau în legătură cu accesarea sau utilizarea acestui site, sau descărcării oricărui material de pe acest site sau din surse indirecte, autorizate sau neautorizate.

         Situl poate conţine link-uri către alte situri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât webmasterul. Aceste linkuri vă sunt oferite/ furnizate pentru a le folosi numai dacă doriţi aceasta. Webmasterul nu controlează şi nu este răspunzător pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau de securitatea sau funcţionalitatea acestor situri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, webmasterul îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste situri: a. încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei părţi; b. sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii ameninţătoare, false, înşelătoare, instigatoare, defăimătoare etc. sau sunt licenţioase, calomnioase, profanatoare ş.a.; c. nu oferă securitate adecvată şi/ sau conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv.

         Webmasterul vă acordă o licenţă limitată, revocabilă şi neexclusivă de a vă crea un hyperlink către orice pagină a sitului www.dorinm.ro (şi anterioarele) atâta vreme cât acest link nu descrie situl, webmasterul şi persoanele/ partenerii afiliaţi într-o manieră falsă, greşită sau jignitoare.

         Datorită celor prezentate în această documentaţie/ înţelegere, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a putea verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi (şi sub care aveţi dreptul de a utiliza acest site).

         Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, condiţiile de utilizare ale acestui site (sau anterioarele), vă rugăm să părăsiţi acest site (să nu utilizaţi acest site).

Termeni.

         Site/ Conţinut - Ansamblul de documentele, imagini, scripturi şi programe care sunt livrate prin toate formele de existenţă/ manifestare ale web-ului prin accesarea www.dorinm.ro (sau anterioarele) sau a serviciilor prestate/ oferite de acesta.

         Webmaster - Persoana sau grupul de persoane care întreţin, modifică sau dezvoltă situl www.dorinm.ro (sau anterioarele) la un moment dat. La data realizării acestor condiţii proprietarul intelectual al întregului conţinut neatribuibil altor surse este: Merticaru Dorin Nicolae - Brăila, România.

         Copyright/ Drepturi de autor - Conţinutul integral al sitului www.dorinm.ro (şi/ sau anterioarele), neatribuibil altor surse, precum şi prezenta documentaţie în totalitatea ei şi toate actele normative/ legile şi prevederile în vigoare care o completează.

         Utilizator - Orice persoană şi/ sau entitate directă sau indirectă ce accesează, descarcă, utilizează direct sau indirect materialele inserate/ conţinute de situl www.dorinm.ro (sau anterioarele).

         Date cu caracter personal - Orice informaţii cu referire la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

         Prelucrarea datelor cu caracter personal - Orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea sau combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

         Stocarea - Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

         Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - Orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice.

         Operator - Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţi publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

         Terţ - Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.

         Destinatar - Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţi publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu un terţ. Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.

         Date anonime - Date care, datorită originii sau modalităţii de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

         Date de tip "Contact de afaceri" - Date care includ numele, funcţia, adresa de sediu social sau de locaţie de afaceri (domiciliu, sediu operaţional, filială, sucursală sau altele asemenea), numere de telefon sau adrese de e-mail ale unui reprezentant/ angajat al unei persoane fizice sau juridice, în această calitate. Aceste date nu intră în categoria datelor cu caracter personal.

         Date statistice - Date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/ sau de informare/ promovare.

Aplicabilitate.

         Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru situl www.dorinm.ro (şi anterioarele) pentru care webmasterul are calitatea de autor/ proprietar/ administrator.

         În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Proprietatea conţinutului.

         Termenii şi condiíile prevăzute în acest document, cât şi în orice alt act normativ, lege sau regulament care se aplică şi guvernează acest site, internetul sau world-wide-web-ul se aplică tuturor utilizatorilor acestui site.

         Situl şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele şi imaginile (Conţinut), care sunt proprietatea şi sub dreptul de autor al Webmasterului sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat sunt proprietatea Webmasterului sau al altora în conformitate cu legile în vigoare.

         Webmasterul nu garantează că accesarea/ folosirea de către utilizator a materialelor prezentate/ inserate în acest site nu aduce prejudicii unor terţe părţi, în special în cazul linkurilor inserate în acest site.

         În mod expres se solicită tuturor şi oricăror părţi terţe să comunice webmasterului prin intermediul adresei de mail dorinm@email.com orice constatare/ solicitare în ceea ce priveşte lezarea drepturilor de autor prin intermediul materialelor incluse pe acest site. În acest sens, webmasterul se obligă ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data trimiterii confirmării de primire a mail-ului de informare/ sesizare (eventual a mail-ului de răspuns, dacă este cazul) să elimine, corecteze sau să realizeze orice altă acţiune, în conformitate cu solicitarea unei părţi terţe interesate şi solicitante, pentru a elimina orice situaţie conflictuală.

         Webmasterul vă acordă o licenţă limitată pentru a accesa/ vizita situl www.dorinm.ro (şi anterioarele), fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord direct sau manifestat prin formularele şi utilitarele puse la dispoziţie.

         Orice material ce poate fi văzut sau citit în conţinutul acestui site trebuie considerat a fi protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, în afara cazurilor în care se specifică în alt mod, şi nu poate fi folosit decât în condiţiile prevăzute în aceste condiţii (această înţelegere) sau în alt text din site fără permisiunea prealabilă scrisă, expresă şi explicită a webmasterului.

         Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului siteului în orice scop fără confirmarea scrisă, expresă şi explicită din partea Webmasterului. Nici o parte a Conţinutului nu va putea fi interpretată ca acordând implicit, prin derogare sau în alt fel, orice licenţă sau drept de a folosi oricare din mărcile înregistrate prezentate pe site fără aprobarea scrisă a proprietarului de drept (a terţei părţi) care deţine drepturile asupra mărcilor înregistrate prezentate pe site. Utilizarea unei astfel de mărci ce apare şi este folosită pe acest site sau oricare alt conţinut al acestui site, în tot sau în parte, este strict interzisă, în afara excepţiilor prezentate în această documentaţie. De asemenea vă informăm că Webmasterul îşi va asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legea în vigoare, ajungând dacă este cazul la acţionarea celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate în judecată prin instanţele civile sau penale, după caz.

         Sub regimul de proprietate intelectuală se includ şi materialele copiate de pe acest site www.dorinm.ro (sau anterioarele) de către alte persoane faţă de cele care îl folosesc ilegal, încălcând prezentele condiţii de utilizare, chiar fără a fi somate a se conforma drepturilor de proprietate intelectuală de către webmaster sau alte persoane, pretextul că sursa materialelor indicate a încălca drepturile de autor ale sitului www.dorinm.ro (sau anterioarele) provin din altă sursă sau că nu s-a folosit în mod direct situl pentru a lua la cunoştinţă prezentele condiţii de utilizare neputând anula efectul prevederilor legale în vigoare.

Utilizarea sitului www.dorinm.ro (sau anterioarele).

         Utilizatorii pot descărca materialele apărute în conţinutul sitului numai pentru utilizarea acestora în scopuri personale, cu condiţia ca utilizatorul să respecte drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală aplicable al aceste materiale. Utilizatorilor le este interzis să distribuie, modifice, transmită, refolosească pentru uz public sau comecial orice material conţinut în acest site fără permisiunea prealabilă, expresă şi explicită a webmasterului.

         Webmasterul acordă permisiunea de a utiliza acest site în următoarele condiţii: a. conţinutul sitului poate fi descărcat numai şi numai pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma elementelor dreptului de autor (copyright) şi altor drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în conţinut sau în legile în vigoare; b. nu aveţi permisiunea să distribuiţi, modificaţi, copiaţi, transmiteţi, expuneţi, refolosiţi, reproduceţi, publicaţi, autorizaţi, să acordaţi licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi conţinutul în alt mod, fără acordul scris al webmasterului; c. este interzis să folosiţi situl pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Webmasterul va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă webmasterului să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul sitului; d. este interzis să utilizaţi situl în scop de publicitate cu excepţia celei postate de webmaster în înţelegere directă prin înscrisuri cu un beneficiar; e. este interzis şi penalizat de legislaţia în vigoare download-ul sau copierea informaţiilor legate de conturile de utilizatori; f. este interzisă şi penalizată de legislaţia în vigoare utilizarea tehnicilor de data-mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor, în special cu referire la cele cu caracter personal.

         Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legilor în vigoare.

Colectarea datelor cu caracter personal.

         Webmasterul poate colecta date cu caracter personal dar numai cu acordul Dumneavoastră şi dacă le furnizaţi voluntar.

         Formularul de înregistrare prezentat pe situl www.dorinm.ro (şi anterioarele) cere informaţii prin care puteţi fi identificat sau prin care webmasterul (sau persoana însărcinată în acest sens) vă poate contacta, acestea fiind în categoria datelor de tip "Contact de afaceri".

         Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri: a. Pentru a ne asigura că paginile web din cadrul www.dorinm.ro (şi anterioarele) sunt relevante nevoilor Dumneavoastră; b. Pentru a livra produsele şi serviciile pe care le-aţi solicitat sau achiziţionat; c. Pentru a ne ajuta să creăm şi să publicăm conţinutul cel mai relevant pentru Dumneavoastră; d. Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale sitului; e. Pentru a factura (acolo unde este cazul), a încheia contracte şi anexe la contracte (acolo unde este cazul), pentru a efectua plăţi (acolo unde este cazul) şi de a coresponda cu Dumneavoastră.

         Webmasterul colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul sitului, inclusiv adresa IP (şi identificatorul MAC) care o declaraţi (declararea se face automat în cadrul protocoalelor TCP/ IP) atunci când vizitaţi situl. Webmasterul poate folosi în cadrul sitului cookies, stocând date cu caracter personal în următoarele scopuri: a. pentru a îmbunătăţi securitatea accesului; b. Pentru a îmbunătăţi utilizarea şi de a furniza servicii cât mai bune şi sigure.

         În cadrul a diferite secţiuni (şi a diferite niveluri de acces) se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa Dumneavoastră de e-mail este folosită pentru a vă trimite un mesaj/ răspuns e-mail şi mesajul Dumneavoastră este reţinut pentru referinţe viitoare în cazul în care se realizează diferite dialoguri legate de activităţile pe site. Adresa Dumneavoastră de e-mail şi numele furnizat intră în categoria datelor de tip "Contact de afaceri" iar webmasterul le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terţi, numai şi numai cu acceptul Dumneavoastră.

         Webmasterul poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru: a. conformarea la rigorile legii; b. protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate sau c. acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii a personelor publice.

         Atunci când webmasterul este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

         Webmasterul nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.

Colectarea datelor cu caracter personal pe pagina de plată.

         Pentru efectuarea unei plăţi sunt necesare date cu caracter personal, indiferent de sensul şi modalitatea prin care aceasta este efectuată (în funcţie de opţiunea Dumneavoastră, plata poate fi efectuată prin: a. metode clasice cum sunt viramentul poştal şi/ sau viramentul bancar; b. plata prin credit card şi c. plata prin SMS).

         Plata prin metode clasice (virament poştal şi/ sau virament bancar) presupune un dialog direct, poştal (prin serviciile de plată poştale cum sunt mandatul poştal sau plata prin servicii de plată electronice), telefonic sau e-mail prin care se vor colecta datele cu caracter personal necesare efectuării acestor operaţii.

         Pentru efectuarea unei plăţi prin SMS, se cere exclusiv numărul de telefon de pe care urmează să se efectueze plata, atât pentru realizarea plăţii efective cât şi cu scopul de a se verifica atingerea limitelor de plată impuse de către operatorii de telefonie mobilă.

         La plata prin credit card, formularele de plată online prezentate Dumneavoastră, utilizatorului final, atunci când efectuaţi o tranzacţie e-commerce, acestea trebuie completate cu toate informaţiile solicitate şi marcate obligatoriu, inclusiv datele cu caracter personal.

         Datele cu caracter personal introduse sunt întrebuinţate pentru: a. facturarea produselor/ serviciilor comandate de Dumneavoastră; b. livrarea acestora; c. efectuarea plăţilor on-line; d. asigurarea securităţii tranzacţiilor e-commerce/ plăţii on-line prin aplicarea de filtre antifraudă.

         Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul Dumneavoastră în caz de litigii/ dispute privind fraudele de plată către următorii destinatari: a. băncile implicate în plăţile on-line, b. organismele internaţionale de carduri şi furnizorii de produse/ servicii, respectiv conform prevederilor Legii nr. 506/ 2004, către instituţiile abilitate.

         Prin continuarea procesului de înregistrare pe situl www.dorinm.ro (şi anterioarele) vă exprimaţi expres acordul/ consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal înregistrat la Avocatul Poporului.

Utilizarea datelor statistice şi datelor anonime.

         Webmasterul poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri: a. realizării de analize/ rapoarte; b. realizării de informări şi c. publicării, promovării, ofertării produselor/ serviciilor oferite.

Securitatea datelor colectate.

         Webmasterul utilizează de metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici adecvate şi proceduri de lucru (inclusiv de control şi audit), pentru a proteja datele colectate conform prevederilor legale în vigoare.

         Webmasterul depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizează noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplică în vederea îmbunătăţirii sistemelor de securitate.

Confidenţialitate.

         În cursul procedurii de înregistrare, în afara datelor solicitate în mod expres de formularul de înscriere, vă veţi alege un nume de cont şi o parolă (dacă este cazul). Sunteţi singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului Dumneavoastră, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor posibile de a fi executate în contul şi/ sau cu parola Dumneavoastră. Scripturile de siguranţă inserate pe site nu oferă garanţia acţiunilor Dumneavoastră ci, eventual, pot permite webmasterului de a detecta activităţile ilegale (de exemplu utilizarea pe IP-uri şi MAC-uri multiple ceea ce sugerează funcţionarea contului sub mai mulţi utilizatori - nefiind permise mai mult de 5 lunar, vezi elementele prezentate la "Utilizarea sitului"). Suplimentar, aveţi obligaţia de a informa imediat webmasterul cu privire la orice folosire neautorizată a contului şi/ sau parolei Dumneavoastră, precum şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi la ieşirea din fiecare sesiune. Webmasterul nu poate fi făcut responsabil în caz de pierdere sau daună rezultând din neîndeplinirea acestor obligaţii.

         Orice date cu caracter personal precum numele, adresa (pentru comunicări poştale), numărul de telefon sau adresa de poştă electronică pe care o transmiteţi prin intermediul utilitarelor de pe site sau prin intermediul celorlalte forme de expediţie poştală, vor fi folosite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (în special Legea nr. 677/ 2001 privind protecţia datelor cu caracter personal).

         Orice persoană înregistrată are dreptul de acces la datele proprii (să poată solicita şi descărca datele referitoare la aceasta, existente în bazele de date menţinute pentru funcţionalitatea conturilor şi serviciilor existente pe site), dreptul de intervenţie asupra datelor (să modifice/ să actualizeze datele) şi dreptul la opoziţie (să solicite eliminarea din datele deţinute de webmaster). Webmasterul nu va colecta nici un fel de date cu caracter personal în afara cazului în care acestea sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii sitului www.dorinm.ro (şi anterioarele). Această furnizare voluntară de informaţii va fi considerată şi va reprezenta manifestarea consimţământului Dumneavoastră expres ca datele personale să fie folosite de webmaster în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Dacă nu doriţi ca datele Dumneavoastră cu caracter personal să fie colectate vă rugăm să nu le furnizaţi! Dacă doriţi să vă actualizaţi datele personale sau ca datele Dumneavoastră să fie eliminate din bazele de date ale sitului (şi Webmasterului), ne puteţi contacta oricând pentru îndeplinirea dezideratului Dumneavoastră prin intermediul adresei de mail dorinm@email.com.

         Webmasterul nu va fi răspunzător în cazul în care datele cu caracter personal sunt furnizate în mod voluntar altor utilizatori ai sitului (în sesiuni de discuţii - chat, pe forumuri, sau similare). Cu toate că webmasterul poate monitoriza periodic orice activitate desfăşurată pe site, acesta nu are nici o obligaţie de a îndeplini această activitate şi nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate sau obligaţie legată de conţinutul unor astfel de mesaje, precum şi faţă de nici un fel de informaţie eronată, defăimătoare, insultătoare, falsă, faţă de nici o omisiune, faţă de orice informaţii cu caracter obscen, pornografic, profanator, periculos, etc. ce poate exista la un moment dat în orice informaţie localizată pe site.

         Anumite secţiuni ale acestui site solicită realizarea unui stocaj de informaţie pe computerul Dumneavoastră sub formă de cookies sau fişiere de date similare cu acestea. Rolul acestora este de a ajuta scripturile sitului să structureze conţinutul prezentat Dumneavoastră în funcţie de interesele şi preferinţele manifestate în tmpul utilizării sitului. În structura fiecărui browser internet există posibilitate de a şterge aceste fişiere (sau de a bloca primirea lor, sau de a primi un mesaj de informare privitor la existenţa acestora). Vă recomandăm să studiaţi instrucţiunile de folosire ale browserului utilizat de Dumneavoastră pentru o mai bună gestionare a acestui tip de fişiere.

         Utilizatorilor le este strict interzis să posteze sau să transmită pe site orice material ilegal, ce conţine ameninţări, materiale cu caracter defăimător, obscen, pornografic, profanator, periculos, scandalos, sau orice alt material care poate constitui sau poate încuraja o faptă ce ar putea fi considerată infracţiune, precum şi orice materiale ce ar putea da naştere la răspundere civilă sau care să încalce în orice mod legea.

         Webmasterul nu are nici o intenţie să colecteze datele personale de la persoane fizice minore. Oriunde va fi cazul şi oricând va considera necesar, Webmasterul va oferi instrucţiuni în mod specific minorilor pe acest site de a nu furniza astfel de date personale şi/ sau va lua măsurile necesare de a exista consimţământul părinţilor sau tutorelui legal în cazul unor astfel de furnizări de date personale. Webmasterul recomandă tuturor părinţilor şi/ sau tutorilor legali să informeze şi să instruiască minorii cu privire la utilizarea personală şi în siguranţă a datelor personale în momentul folosirii internetului.

         Atenţie, prin intermediul acestui site se vând produse care să fie cumpărate de către minori! Astfel, se poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/ servicii destinate minorilor, achiziţionate tot de către aceştia.

Limitarea răspunderii.

         Situl este furnizat către Dumneavoastră pe baza formulărilor juridice "aşa cum este" şi "atât cât este disponibil". Webmasterul nu garantează că situl, serverele pe care este găzduit sau e-mail-urile trimise sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător. Utilizatorul foloseşte situl pe riscul propriu, webmasterul fiind liber de orice răspundere sau pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea, accesarea sau vizitarea sitului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site.

         În limita permisă de legea aplicabilă, webmasterul nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune (incluzând fără limitare, prejudicii din profit nerealizat, întreruperea activităţii comerciale, pierderea de informaţii referitoare la activitatea comercială sau alte pierderi de natură pecuniară) decurgând din utilizarea sitului, chiar dacă webmasterul a fost informat cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de prejudicii.

         Utilizatorii sitului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura sitului, respectiv pot adresa intrebări (în special prin activităţi de tip comment/ forum - găzduite de acest site). Webmasterul îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă. Prin transmiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi webmasterului licenţa/ dreptul gratuit, neexclusiv, perpetuu, irevocabil şi sublicenţiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau de a le afişa pe orice fel de medii de suport de informaţie. De asemenea, acordaţi dreptul webmasterului de a utiliza numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia. Asimilat condiţiilor anterioare, declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui site, că nu vor cauza daune către o persoană terţă şi că veţi despăgubi integral webmasterul pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă.

         Orice parte ce se consideră a fi vătămată sau prejudiciată de materialele incluse pe acest site (www.dorinm.ro şi anterioarele) va informa/ notifica webmasterul prin intermediul serviciului mail, la adresa dorinm@email.com, cu privire la drepturile sale urmând ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data trimiterii confirmării de primire a mail-ului de sesizare/ informare, eventual a mail-ului de răspuns, acolo unde este cazul, webmasterul să se conformeze dacă este cazul sau să informeze partea respectivă privitor la poziţia sa. În acest sens, notificarea va cuprinde: a. o descriere a materialelor protejate de drepturi care se apreciază că au fost încălcate; b. o indicaţie a locaţiei pe site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate.

Declaraţie de calitate.

         Realizatorii sitului www.dorinm.ro (şi anterioarele) încearcă prin tot ceea ce le stă la dispoziţie să creeze pentru Dumneavoastră (şi pentru ei) un grupaj de instrumente/ documente de o calitate şi acurateţe maximă posibil la momentul realizării respectivelor materiale/ servicii. Suplimentar, aceste materiale fie sunt realizate de profesionişti acreditaţi în diverse domenii particulare, fie aprobate/ verificate de aceştia. Cu toate acestea, webmasterul nu garantează acurateţea şi/ sau actualitatea materialelor inserate şi nu îşi asumă nici o răspundere pentru nici o eroare sau omisiune cuprinsă în conţinutul acestui site, în special datorită faptului că sursa principală de realizare a materialelor este world-wide-web-ul.

         Pentru utilizatorii acestui site este indicat ca toate materialele cuprinse de acesta să fie considerate că au caracter strict informativ.

         Dacă aveţi întrebări asupra oricărui aspect prezentat în această documentaţie sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Webmaster şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail dorinm@email.com.

         Dorin M - Toate drepturile rezervate.

         Pentru unele detalii suplimentare puteţi parcurge şi secţiunea "Ajutor"!

Oaspeţi (Guest)

Această categorie este permisă/ atribuită persoanelor neînregistrate, care vizitează, pur şi simplu, situl dar şi celor care sunt membri dar nu s-au logat pentru a putea beneficia de statutul lor.

Cu acest statut (Vizitator/ Guest) aveți acces doar la paginile introductive (max. 5% din volumul de informație al sitului).

Membri (Members)

Această categorie este atribuită tuturor utilizatorilor care se înregistrează pe acest site.

Cu acest statut puteţi viziona/ utiliza în jur de 50% din informaţiile prezente pe site.

Pentru a avea acces relativ integral va trebui să donaţi (Vezi "Ajutor" pentru donaţie prin ordin de plată sau click pe butonul de mai jos pentru donaţie tip PayPal cu card) şi, astfel, să vă extindeţi posibilitatea de parcurgere către 100% sau funcţie de interesul Dumneavoastră.

Briz-briz-uri utile

(Drepturi de autor - 2000...2017 - Dorin Merticaru)

Rating for dorinm.ro

Blogs Archive

Pentru Studiu/ To Study

1. Scriere.

Colecţie de opere literare, referate, materiale documentare, etc. utile pentru diferite categorii de vizitatori.

"Milostenie" și "Blog" (acces liber - Vizitator, Membru înregistrat. Membru donator).

2. Descriere.

Elemente descriptive generale în special cu specific documentar.

"Mashinutze" (cu acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator) şi "România" (cu acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator).

3. Tehnic.

O sumă de lucrări cu caracter aplicativ, manuale generale, descrieri de utilizare.

"Noua Medicină" (cu acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator).

4. Ficţiune.

Lucrări diverse de ficţiune şi promovări de lucrări, fie cu caracter comercial, fie legat de izitatorii acestui site.

"În jurul lumilor" şi "Northern Lights" (cu acces liber - Vizitator, Membru înregistrat, Membru donator, excepţie făcând jocurile efective care au regimul specificat de varianta accesată/ download-ată).

Pentru Muncă/ To Work

1. Economics.

Colecţie de materiale documentare, referate, elemente statistice, lucrări teoretice şi studii, sinteze şi structuri operative cu aplicaţie la nivel economic, afaceri, etc.

"Tehnici de plăţi", "Instrumente de plată", "Tehnici comerciale", "Sisteme economice", "Politici economice", "Burse", "Bănci" (acces restricţionat - numai Membru donator).

2. Contabilitate.

Tot ceea ce este legat de contabilitatea românească (şi nu numai), cât şi despre expertiză şi audit.

"Planuri de conturi", "Standarde de contabilitate", "Standarde de audit" (acces restricţionat - numai Membru donator).

3. Financiar.

Elemente despre tehnica operaţiilor, teorie şi practică financiară, date statistice, etc.

"Finanţe", "Audit financiar contabil", "Audit statutar" (acces restricţionat - numai Membru donator).

4. Lex/ Dicţionar.

Dicţionar/ Glosar economic cu termeni, elemente legislative structurate, comentate şi adnotate şi multe alte materiale de relaţie.

"Glosar economic", "Extrase legislative" - tot ceea ce este necesar unui economist" (acces controlat - Membru înregistrat. Membru donator).

Pentru Distracţie/ To Entertain

1. Perceptibil.

Culorile, psihologie, grupele sanguine, loto 6 din 49, Redzone - materiale diverse, de relaxare.

"Culorile", "Grupele sanguine", "Loto 6 din 49", "Redzone" (acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator).

2. Esoteric.

"Zodiacul chinezesc", "Zodiacul european", "Alte forme de zodiac", "Alte forme de clarviziune" şi orice ar putea fi considerat esoteric.

"Zodiacul chinezesc", "Zodiacul european", "Alte forme de zodiac", "Alte forme de clarviziune" (acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator).

3. Multimedia.

Filmuleţe de reclamă, chestii edcucative (programe diverse originale) şi altele.

"Filmuleţe", "Softuleţe" (acces controlat - Membru înregistrat, Membru donator).

4. Distractiv.

Proverbe şi ghicitori, bancuri şi alte chestii utile pentru petrecerea timpului liber.

"Proverbe, zicători şi ghicitori", "Bancuri - Centuriile lui Bulă", "Chestii distractive", (acces liber - Vizitator, Membru înregistrat, Membru donator).

Pentru Afaceri/ To Affair

1. Cumpără.

Tot ceea ce poate fi legat de achiziţii şi deciziile de cumpărare.

"Achiziţii", "Cumpărare", "Contractare", "Energie solară şi eoliană" (acces restricţionat - Membru donator).

2. Vinde.

Colecţie de materiale documentare utile pentru deciziile de vânzare.

"Achiziţii", "Vânzare", "Contractare" (acces restricţionat - Membru donator).

3. Intermediază.

O selecţie de prelucrări, analize, dezvoltări cu scopul de a vă susţine orice efort legat de evaluare şi intermediere.

"Evaluare", "Intermediere" (acces restricţionat - Membru donator).

4. Speculează.

A nu se citi "speculă"! Colecţie de materiale care documentează posibilităţile de a specula anumite oportunităţi.

"Piata de opţiuni", "Planuri de afaceri", "Finanţări", "Creditări" (acces restricţionat - Membru donator).