Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice (d)

(Art. 1 - Art. 141) (Art. 15 - 284) (NM Art. 284 - Art. 41) (Art. 42 - Art. 52)

Plata salariilor în sistemul bugetar

ART. 53 - (1) Salariile în sistemul bugetar se plătesc o data pe luna, în perioada 5-15 a fiecărei luni, pentru luna precedenta.

(2) Eşalonarea plăţilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice din subordine, se face prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) Abrogat.

Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite

ART. 54 - (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar necesitatea menţinerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, sarcinile au fost desfiinţate sau amânate, şi de a propune Ministerului Finanţelor Publice anularea creditelor respective.

(2) Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite, prevăzute la alin. (1), este 10 decembrie.

(3) Cu creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finanţaţi din bugetul de stat în condiţiile alin. (1), se majorează Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat.

Monitorizarea exercitată de Ministerul Finanţelor Publice

ART. 55 - Ministerul Finanţelor Publice solicită ordonatorilor principali de credite, atât în cursul anului, cât şi cu ocazia încheierii execuţiei bugetare, rapoarte de audit intern prevăzute în actele normative în vigoare, precum şi alte rapoarte periodice privind utilizarea fondurilor publice, care se publică pe site-ul ordonatorilor principali de credite.

Contul general anual de execuţie

ART. 56 - (1) Pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la acestea, pe care le prezintă Guvernului.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.

(3) Contul general anual de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale se întocmesc în structura bugetelor aprobate şi au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora.

(4) Guvernul analizează şi prezintă spre adoptare Parlamentului contul general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi celelalte conturi anuale de execuţie, până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuţie.

(5) Contul general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi celelalte conturi anuale de execuţie se aproba prin lege după verificarea acestora de către Curtea de Conturi.

Structura conturilor anuale de execuţie a bugetului

ART. 57 - Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde:

a) la venituri: prevederi bugetare iniţiale: prevederi bugetare definitive; încasări realizate;

b) la cheltuieli: credite de angajament iniţiale; credite de angajament definitive; credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi efectuate*).

Contul general de execuţie a datoriei publice

ART. 58 - (1) Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual contul general al datoriei publice a statului. Contul general al datoriei publice a statului va fi anexat la contul general anual de execuţie a bugetului de stat, ce se depune la Parlament, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale şi Contul general al datoriei publice locale.

Excedentul/deficitul bugetar

ART. 59 - (1) Excedentul sau deficitul bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetelor fondurilor speciale se stabileşte ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate până la încheierea exerciţiului bugetar.

(2) Cu excedentele definitive rezultate după încheierea exerciţiului bugetar şi cu alte surse prevăzute de lege se diminuează deficitele din anii precedenţi şi, după caz, datoria publică guvernamentală.

(3) Deficitul bugetului de stat se finanţează temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi definitiv prin împrumuturi de stat.

Execuţia de casa bugetară

ART. 60 - (1) Execuţia de casa a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizează prin trezoreria statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice, care asigura:

a) încasarea veniturilor bugetare;

b) efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice, în limita creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale;

c) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publică interna şi externa rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta şi plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi altor costuri aferente;

d) efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

(2) Prin trezoreria statului se pot efectua şi următoarele operaţiuni:

a) păstrarea disponibilităţilor reprezentând fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a acestora, primite pe baza de acorduri şi înţelegeri guvernamentale şi de la organisme internaţionale, şi utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau folosirea acestora pe baza de hotărâri ale Guvernului, potrivit destinaţiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital în sectoarele publice şi economice, după caz;

b) efectuarea de plasamente financiare din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului prin Banca Naţională a României;

c) alte operaţiuni financiare prevăzute de lege.

Principii ale încheierii execuţiei bugetare

ART. 61 - (1) Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(2) Orice venit neîncasat şi orice cheltuiala angajată, lichidată şi O.G.tă, în cadrul prevederilor bugetare, şi neplătită până la data de 31 decembrie se vor încasa sau se vor plăti, după caz, în contul bugetului pe anul următor.

(3) Creditele de angajament pentru care nu au fost încheiate angajamente legale şi creditele bugetare neutilizate la sfârşitul anului bugetar sunt anulate de drept.

(4) Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile şi cele din fondurile publice destinate cofinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor.

(5) Fondurile prevăzute la alin. (4) se utilizează în condiţiile prevederilor prezentei legi şi potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi.

(6) În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale echilibrate prin subvenţii de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile, excedentele rezultate din execuţia acestora se regularizează la sfârşitul exerciţiului bugetar cu bugetul de stat, în limita subvenţiilor primite.

(7) Prevederile legilor bugetare anuale şi ale celor de rectificare acţionează numai pentru anul bugetar respectiv.

(8) Subvenţiile, transferurile şi alte forme de sprijin financiar din partea statului, neutilizate până la închiderea anului, pentru care a fost instituită obligaţia restituirii prin temeiurile legale de acordare şi nerestituite până la data de 31 decembrie, se vor supune calculului accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, pentru perioada cuprinsă între data de 31 decembrie şi data restituirii sumelor la buget.

CAP. IV - Finanţele instituţiilor publice

Finanţarea instituţiilor publice

ART. 62 - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigura astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral, din veniturile proprii.

(2) Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, vărsa integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finanţate.

Bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de instituţiile publice

ART. 63 - (1) Instituţiile publice pot folosi, pentru desfăşurarea activităţii lor, bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoanele juridice şi fizice, sub forma de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(2) Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite în condiţiile alin. (1), în situaţia instituţiilor publice finanţate integral de la buget, se vărsa direct la bugetul din care se finanţează acestea. Cu aceste sume se majorează creditele bugetare ale bugetului respectiv şi se vor utiliza potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) şi cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător.

(3) Lunar, în termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia privind sumele virate la buget şi utilizate potrivit alin. (2), în vederea introducerii modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, după caz.

(4) Cu fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice în condiţiile alin. (1), în situaţia instituţiilor publice finanţate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. b) şi c), se vor majoră bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora. Aceste instituţii au obligaţia de a prezenta, în anexa la contul de execuţie bugetară trimestriala şi anuala, situaţia privind sumele primite şi utilizate în aceste condiţii şi cu care a fost majorat bugetul de venituri şi cheltuieli.

(5) Bunurile materiale primite de instituţiile publice în condiţiile alin. (1) se înregistrează în contabilitatea acestora.

Finanţarea unor instituţii publice

ART. 64 - Finanţarea cheltuielilor unor instituţii publice, indiferent de subordonare, se asigura atât din bugetul de stat, cât şi din bugetele locale, numai în cazurile în care, prin Legea bugetară anuala sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanţează prin fiecare buget.

Veniturile proprii ale instituţiilor publice

ART. 65 - (1) Veniturile proprii ale instituţiilor publice, finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c), se încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează de către acestea, potrivit dispoziţiilor legale.

(2) Veniturile proprii ale instituţiilor publice, finanţate potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) şi c), provin din chirii, organizarea de manifestări culturale şi sportive, concursuri artistice, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe, prestări de servicii şi altele asemenea.

Excedentele bugetelor instituţiilor publice

ART. 66 - (1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b), se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta, dacă Legea nu prevede altfel.

(2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Regimul de finanţare a unor activităţi sau instituţii publice

ART. 67 - Guvernul poate aproba înfiinţarea de activităţi finanţate integral din venituri proprii pe lângă unele instituţii publice sau schimbarea sistemului de finanţare a unor instituţii publice, din finanţate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi lit. b) în finanţate în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c), după caz, stabilind totodată domeniul de activitate, sistemul de organizare şi funcţionare a acestor activităţi, categoriile de venituri şi natura cheltuielilor.

Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor activităţi

ART. 68 - (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se întocmesc o data cu bugetul instituţiei publice de care aparţin şi se aproba o data cu bugetul acesteia, în condiţiile art. 16.

(2) Veniturile şi cheltuielile activităţilor finanţate integral din venituri proprii se grupează pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.

(3) În situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate.

(4) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Împrumut temporar pentru unele activităţi sau instituţii publice

ART. 69 - (1) În cazul în care, la înfiinţarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituţii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentaţiilor temeinic fundamentate, ordonatorii principali de credite pot acorda împrumuturi fără dobânda din bugetul propriu, pe baza de convenţie.

(2) Împrumuturile acordate în condiţiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de 6 luni de la data acordării.

Execuţia de casa a bugetelor instituţiilor publice

ART. 70 - (1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice, finanţate integral din venituri proprii, efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în a căror rază îşi au sediul şi la care au deschise conturile de venituri, cheltuieli şi disponibilităţi.

(2) Este interzis instituţiilor publice de a efectua operaţiunile de mai sus prin băncile comerciale.

(3) Instituţiile publice au obligaţia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului, în termen de 10 zile de la aprobare, în condiţiile legii.

(4) În cazul în care instituţiile publice nu transmit unităţilor Trezoreriei Statului bugetul aprobat în termenul prevăzut la alin. (3), pot efectua plăţi în limita a 1/12 din ultimul buget aprobat, cu excepţia plăţilor aferente acţiunilor şi obiectivelor de investiţii noi, pentru o perioadă de 45 de zile de la data expirării termenului de depunere.

(5) Termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit la solicitarea fundamentată a instituţiei publice, cu aprobarea ministrului finanţelor publice.

(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3), (4) sau (5), după caz, unităţile Trezoreriei Statului nu vor mai accepta la decontare documente de plată ale instituţiilor publice.

CAP. V - Sancţiuni

Infracţiuni şi pedepse

ART. 71 - Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Contravenţii şi sancţiuni

ART. 72 - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 47 alin. (13) şi ale art. 63 alin. (2)-(5);

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 24 alin. (2), art. 47 alin. (3) şi (8)-(11), art. 52 alin. (2)-(6) şi (10), art. 53 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) şi ale art. 69 alin. (2);

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi (6), art. 15 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 39 alin. (2), art. 61 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 68 alin. (3), art. 70 alin. (2) şi (3) şi ale art. 77.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, cele de la lit. b), cu amenda de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amenda de la 20 milioane lei la 30 milioane lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.

Legislaţia aplicată contravenţiei

ART. 73 - Contravenţiilor prevăzute la <LLNK 12001     2130 301   0 65>art. 72 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   180 10 201   0 18>Legea nr. 180/2002, cu excepţia art. 28 şi 29.

Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice

ART. 731 - Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata şi până s-au recuperat sumele.

CAP. VI - Dispoziţii finale

Contabilitatea publică

ART. 74 - (1) Contabilitatea publică va cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

b) contabilitatea trezoreriei statului;

c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau deficitului patrimonial;

d) abrogată;

(2) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte prin norme metodologice procedurile contabile şi sistemul de raportare privind informaţiile furnizate de contabilitatea publică.

Sume cuvenite statului

ART. 75 - Orice suma care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat, dacă Legea nu prevede altfel.

Virarea veniturilor cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementează

ART. 751 - Toate veniturile cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementează se virează la aceste bugete, în termen de 30 de zile de la data încasării acestora.

Regimul veniturilor

ART. 76 - Întocmirea şi depunerea declaraţiilor, stingerea obligaţiilor bugetare, soluţionarea contestaţiilor, controlul fiscal, executarea creanţelor bugetare, precum şi cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislaţiei în domeniu.

Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe şi a unor bunuri materiale

ART. 77 - (1) Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării, în condiţiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri materiale, care aparţin instituţiilor publice finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. a), constituie venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, după caz, şi se vărsa la acestea.

(2) Sumele obţinute potrivit alin. (1) de către celelalte instituţii publice se reţin de către acestea în vederea realizării de investiţii.

Fondurile speciale

ART. 78 - (1) Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie şi se administrează în afară bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului pentru asigurările sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor de şomaj. Aceste bugete se aprobă ca anexa la Legea bugetului de stat şi, respectiv, la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Proiectele acestor bugete se elaborează de către Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor respective.

(3) Elaborarea, aprobarea şi execuţia acestor bugete se efectuează potrivit legilor de constituire a acestora şi prevederilor prezentei legi.

Norme metodologice şi instrucţiuni

ART. 79 - În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să emită norme metodologice şi instrucţiuni.

Intrarea în vigoare

ART. 80 - (1) Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga <LLNK 11996    72 10 201   0 17>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi <LLNK 11975   151 30 801   0 41>Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valer Dorneanu

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. Preşedintele Senatului, Doru Ioan Tărăcilă

Bucureşti, 11 iulie 2002.

Nr. 500.

(Art. 1 - Art. 141) (Art. 15 - 284) (NM Art. 284 - Art. 41) (Art. 42 - Art. 52)