Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice (c)

(Art. 1 - Art. 141) (Art. 15 - 284) (NM Art. 284 - Art. 41) (Art. 53 - Art. 89)

Aprobarea proiectelor de investiţii publice

ART. 42 - (1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către:

a) Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei;

b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane lei şi 30 milioane lei;

c) ceilalţi ordonatori de credite, pentru valori până la 5 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea şi oportunitatea investiţiei.

(2) Reaprobarea documentaţiei tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investiţii, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» se face potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Aprobarea sistării execuţiei unui obiectiv/proiect de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii, precum şi a unor obiecte sau capacităţi din cadrul acestora se face de către autoritatea care a aprobat/reaprobat documentaţia tehnico-economică.

(4) Limitele valorice privind competenţele de aprobare prevăzute la alin. (1) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.

Notă: Articolul 37 din <LLNK 12015    57180 301   0 48>O.U.G. nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015:

"Articolul 37:

(1) Investiţiile publice destinate exclusiv înzestrării Ministerului Apărării Naţionale, rezultate ca urmare a aplicării unor legi sau hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare al Ţării, se cuprind în programele anuale de investiţii prin derogare de la prevederile <LLNK 12002   500 10 201   0 36>art. 42 şi 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cuprinderea în programul de investiţii publice a achiziţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează numai dacă finanţarea acestora poate fi asigurată integral, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit <LLNK 12010    69 10 201   0 51>Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

(3) Managementul achiziţiilor de echipamente militare destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale se reglementează prin ordin al ministrului apărării naţionale."

Condiţii pentru includerea proiectelor de investiţii în proiectul de buget

ART. 43 - (1) Obiectivele/Proiectele de investiţii şi celelalte categorii de investiţii se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.

(2) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv potrivit prevederilor art. 23 şi 25.

Notă: Potrivit alin. (2) al <LLNK 12016    14130 301   0 47>art. 29 din O.G. nr. 14 din 10 august 2016, publicată în M. Of. nr. 627 din 16 august 2016, se autorizează Ministerul Transporturilor în anexa nr. 3/24/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" să diminueze creditele de angajament aferente anilor anteriori şi să modifice creditele de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiţii, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în baza prevederilor <LLNK 12002   500 10 201   0 40>art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru lucrările de intervenţie efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, cuprinse la art. 381 alin. (2) lit. d), până la aprobarea documentaţiei de avizare, potrivit legii, se aprobă deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ şi valoric.

(4) Pentru lucrările executate prevăzute la alin. (3), decontarea se va face pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de beneficiar.

(5) În termen de 6 luni de la deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor prevăzute la alin. (3), ordonatorul de credite are obligaţia elaborării documentaţiei tehnico-economice şi aprobării acesteia potrivit competenţelor prevăzute la art. 42 alin. (1).

(6) Ordonatorilor principali de credite li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, în oricare dintre următoarele situaţii:

a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii având acelaşi obiect; în această situaţie se procedează la actualizarea studiilor existente;

b) dacă obiectivul de investiţii publice nu va putea fi inclus în programul de investiţii publice în anul bugetar următor, în condiţiile prevăzute la alin. (9).

(7) În cazuri temeinic justificate, achiziţiile prevăzute la alin. (6) se pot realiza cu aprobarea Guvernului.

(8) Sunt exceptate de la prevederile alin. (6) şi (7) studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, precum şi cele finanţate din fonduri externe rambursabile.

(9) În programul de investiţii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investiţii noi a căror finanţare poate fi asigurată integral, conform documentaţiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit <LLNK 12010    69 10 201   0 17>Legii nr. 69/2010, cu excepţia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investiţii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum şi din fonduri externe rambursabile.

Obligaţia ordonatorilor de credite de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiţii publice la credite bugetare

ART. 431 - (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiţii publice la credite bugetare, în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea legilor bugetare anuale/rectificărilor bugetare anuale.

(2) În funcţie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contract. Ordonatorii de credite au obligaţia de a recepţiona servicii, lucrări şi produse, în limita creditelor bugetare anuale şi trimestriale aprobate cu această destinaţie, în măsura în care au fost executate/livrate servicii, lucrări sau produse, în conformitate cu prevederile contractuale.

Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiţii

ART. 44 - (1) Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii principali de credite vor urmări derularea procesului investiţional, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, şi vor întocmi rapoarte lunare de monitorizare, pe care le vor transmite centralizat, în format electronic, la Ministerul Finanţelor Publice, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, detaliate în structura aprobată potrivit programelor de investiţii publice, anexe la bugetele acestora.

(2) În cazul în care, pe parcursul derulării procesului investiţional, apar probleme în implementarea unui obiectiv/proiect de investiţii sau a unei categorii de investiţii, ordonatorul principal de credite va consemna, în raportul de monitorizare, cauza şi măsurile ce se impun pentru remedierea acestui lucru.

(3) Pe parcursul întregului an, în situaţia în care implementarea unui obiectiv/proiect de investiţii sau a unei categorii de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finanţelor Publice virarea creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament neutilizate, între obiectivele/proiectele şi categoriile de investiţii înscrise în programul de investiţii anexă la buget, în condiţiile respectării prevederilor alin. (4).

(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau ale creditelor de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiţii noi, la poziţia «Alte cheltuieli de investiţii», cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi/sau din fonduri externe rambursabile.

(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, pe tot parcursul anului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii, în urma modificării/actualizării indicatorilor tehnico-economici sau a derulării procesului investiţional, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate anual.

(6) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii şi categoriilor de investiţii incluse în programele de investiţii publice.

Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice

ART. 45 - Toate angajamentele legale, din care rezulta o cheltuiala pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.

ART. 46 - Abrogat.

Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe postaderare/ale altor donatori şi la fonduri rambursabile

ART. 461 - (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi fondurilor externe postaderare/ale altor donatori, precum şi fondurilor rambursabile, cu excepţia art. 47 alin. (8)-(10).

(2) Prin legile bugetare anuale se pot stabili dispoziţii derogatorii de la prezenta lege referitoare la programarea bugetară, execuţia şi/sau controlul proiectelor finanţate din fonduri externe postaderare/alţi donatori, precum şi al celor finanţate din fonduri rambursabile.

SECŢIUNEA a 4-a - Execuţia bugetară

Principii în execuţia bugetară

ART. 47 - (1) Prin legile bugetare anuale se prevăd şi se aprobă creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar, precum şi structura funcţională şi economică a acestora.

(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar.

(3) Alocaţiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite şi, în cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate şi nu pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli.

(4) Alocaţiile pentru cheltuielile de investiţii aprobate pe ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru alte naturi de cheltuieli.

(5) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întreprindă toate măsurile necesare pentru încadrarea în alocaţiile de cheltuieli de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate prin legile bugetare anuale.

(6) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui capitol.

(7) În condiţiile prezentei legi, pentru creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate.

(8) Virările de credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subordonate, şi se pot efectua în limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin Legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor.

(9) Pe baza justificărilor corespunzătoare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, precum şi între programe se pot efectua, în limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin Legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice.

(10) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (9), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virările de credite bugetare pot influenţa creditele bugetare aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe trimestrele încheiate, numai în situaţia în care creditele bugetare aprobate cumulat de la începutul anului sunt mai mari decât creditele bugetare deschise din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeaşi perioadă şi decât plăţile efectuate în limita acestora.

(11) Sunt interzise virările de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului.

(12) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare.

(13) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la închiderea lunii, situaţia virărilor de credite bugetare aprobate conform alin. (8), potrivit instrucţiunilor aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.

(14) Virările de credite bugetare aprobate pentru asigurarea plăţii ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar.

(15) Ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, în cursul întregului an, pentru asigurarea plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene.

(16) În cursul anului, în funcţie de situaţiile specifice apărute, ordonatorul principal de credite poate introduce, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole şi alineate noi, altele decât cele prevăzute în Legea bugetară anuală, cu sume care se asigură prin virări de credite şi/sau fonduri alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.

Virări de credite de angajament

ART. 471 - (1) În condiţiile prezentei legi, sunt permise virări de credite de angajament numai pentru creditele pentru care nu au fost încheiate angajamente legale.

(2) Virările de credite de angajament se realizează concomitent cu virările de credite bugetare, dacă nu contravin prevederilor alin. (1) şi legilor bugetare. Prevederile art. 47 se aplică în mod corespunzător şi virărilor de credite de angajament.

Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare

ART. 48 - (1) Veniturile şi cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice autonome se repartizează pe trimestre, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele şi posibilităţile de asigurare a surselor de finanţare a deficitului bugetar şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aprobate în bugetele prevăzute la alin. (1) se aproba de către:

a) Ministerul Finanţelor Publice: pe capitole de cheltuieli şi în cadrul acestora, pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe capitole şi în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetele locale, transmise de direcţiile generale ale finanţelor publice ale Ministerului Finanţelor Publice;

b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor terţiari de credite, după caz;

c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor terţiari de credite bugetare.

Deschiderea de credite bugetare

ART. 49 - (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai după deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.

(11) Creditele bugetare aprobate prin bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetul Trezoreriei Statului, precum şi bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii vor fi utilizate în condiţiile prezentului articol, potrivit procedurilor şi calendarului aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(2) Aprobarea deschiderii de credite se face în limita creditelor bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, după caz, în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispoziţie anterior, cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective, precum şi în funcţie de gradul de încasare a veniturilor bugetare şi de posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar.

(3) Deschiderile de credite pentru transferurile către bugetele locale, în cadrul limitelor prevăzute în bugetul de stat, se efectuează de Ministerul Finanţelor Publice prin direcţiile generale ale finanţelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale şi în funcţie de necesităţile execuţiei bugetare, cu respectarea destinaţiei.

(4) În vederea menţinerii echilibrului bugetar Guvernul poate aproba lunar, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de cheltuieli, în funcţie de estimarea încasării veniturilor bugetare, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite deschid şi repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu şi pentru instituţiile publice subordonate.

(5) Ordonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate din conturile proprii sau ale instituţiilor subordonate numai în cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, anterior datei de 25 a fiecărei luni.

Transferurile între ordonatorii principali de credite

ART. 50 - În situaţiile în care, în timpul exerciţiului bugetar, pe baza dispoziţiilor legale, au loc treceri de unităţi, acţiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau în cadrul aceluiaşi ordonator principal de credite, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora şi în structura bugetului de stat, inclusiv în execuţia bugetară, fără afectarea echilibrului bugetar şi a Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Fondurile externe nerambursabile

ART. 51 - (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional şi se derulează conform acordurilor încheiate cu partenerii externi.

(2) Fondurile externe nerambursabile vor fi acumulate într-un cont distinct şi vor fi cheltuite numai în limita disponibilităţilor existente în acest cont şi în scopul în care au fost acordate.

Execuţia bugetară

ART. 52 - (1) În procesul execuţiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajare, lichidare, O.G.re, plată.

(2) Execuţia bugetară se bazează pe principiul separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de conducător al compartimentului financiar-contabil.

(3) Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor sunt în competenţa ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituţiei publice.

(4) Plata cheltuielilor se efectuează de conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plăţii în baza ordonanţării acestora, în limita creditelor bugetare aprobate şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie.

(5) Instrumentele de plată trebuie să fie însoţite la ordonatorul de credite de O.G.rea la plată, la care se anexează documentele privind recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate, care certifică sumele de plată.

(6) Efectuarea plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost lichidate şi O.G.te potrivit prevederilor art. 24 şi 25, după caz.

(7) Plata cheltuielilor la instituţiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un număr de personal mai mic de 5 persoane se realizează de către ordonatorul de credite şi de persoana împuternicită cu atribuţii financiar-contabile.

(8) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans de până la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop.

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), pentru proiectele de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţii naţionale se pot efectua plăţi în avans de maximum 90%, din fonduri publice, la începutul fiecărei etape de cercetare.

(91)  Prin excepţie de la prevederile alin. (8), pentru finanţarea activităţilor specifice de producere şi difuzare a emisiunilor radiofonice şi de televiziune în străinătate, în limba română, precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de radio şi televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Română de Televiziune, se pot efectua plăţi în avans de până la 100% din fonduri publice. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează plăţi în avans, procedurile, precum şi limitele care se folosesc în acest scop.

(10) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit alin. (8) şi (9) şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituţia publică ce a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către instituţia publică se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat şi până s-au recuperat.

(101)  Sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri europene 2014-2020 pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut. Dispoziţiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător.

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10):

a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare, altele decât cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finanţare;

b) sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea proiectelor şi acţiunilor finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Transport şi a unor proiecte şi acţiuni finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut;

c) proiectele şi acţiunile finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pentru care se aplică prevederile lit. b), precum şi condiţiile de aplicare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(12) În cazurile prevăzute la alin. (11), sumele reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit în condiţiile prevederilor contractuale vor fi recuperate de către instituţiile publice care au acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării sumelor restante.

Notă: Reproducem mai jos prevederile articolelor 33-36 din <LLNK 12015    57180 301   0 48>O.U.G. nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015:

"Articolul 33: (1) În situaţia în care până la data de 31 decembrie 2015 nu pot fi utilizate integral fondurile destinate Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, prevăzute în bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prin derogare de la prevederile <LLNK 12002   500 10 201   0 57>art. 52 alin. (1), (3)-(8) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să angajeze, ordonanţeze şi efectueze plăţi în anul 2015 reprezentând chirii aferente anului 2016 pentru spaţiile tehnice şi spaţiile pe piloni închiriate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale de la terţi proprietari de amplasamente de telecomunicaţii.

(2) Lichidarea cheltuielilor angajate, ordonanţate şi plătite conform alin. (1) se realizează în anul 2016 pe baza documentelor justificative ce atestă prestarea efectivă a serviciilor.

Articolul 34: (1) Prin derogare de la prevederile <LLNK 12002   500 10 201   0 57>art. 52 alin. (1), (3)-(8) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale pot angaja şi utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de plăţi în avans pentru achiziţiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/şi lucrări destinate realizării sau asigurării suportului logistic aferent echipamentelor militare, pentru care perioada de realizare depăşeşte anul bugetar în care a fost realizat angajamentul legal sau pentru care furnizorii nu doresc să livreze produsele în situaţia în care plata nu se realizează prin utilizarea unor astfel de instrumente.

(2) Plăţile efectuate în avans de către ordonatorii de credite pentru achiziţiile prevăzute la alin. (1) nu pot depăşi cuantumul de 30% din valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul contractului.

(3) Pentru sumele plătite în avans conform alin. (2), beneficiarii acestora au obligaţia de a pune la dispoziţia ordonatorilor de credite scrisori de garanţie bancară a căror valoare nu poate fi mai mică decât suma plătită sub formă de avans.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), pentru achiziţiile prevăzute la alin. (1), realizate de la organizaţii internaţionale sau de la guvernele altor state, se aplică prevederile normelor procedurale specifice rezultate din acordurile cu acestea.

(5) Ordonanţarea şi transferarea fondurilor în acreditive de către ordonatorii de credite care realizează achiziţii conform alin. (1) se desfăşoară conform prevederilor documentelor de angajare prin transfer/transferuri bancare succesive.

Articolul 35: (1) Lichidarea sumelor angajate, ordonanţate şi plătite conform art. 34 alin. (5) se realizează pe baza proceselor-verbale de recepţie provizorie sau a proceselor-verbale de punere în funcţiune, precum şi a auditurilor tehnice şi acceptanţelor, atunci când acestea sunt necesare. Produsele şi condiţiile în care este necesară realizarea de audituri tehnice şi acceptanţe se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) Lichidarea sumelor reprezentând avansuri acordate în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) se justifică de furnizori nu mai târziu de 36 de luni de la data acordării avansurilor, prin livrări de produse finite sau componente ale acestora, care pot funcţiona independent şi îndeplini, parţial, cerinţele ordonatorilor de credite.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru achiziţiile realizate de ordonatorii de credite conform art. 34 alin. (1), de la organizaţii internaţionale sau de la guvernele altor state, lichidarea sumelor angajate se realizează cu respectarea cerinţelor reglementărilor acestor organizaţii internaţionale sau ale guvernelor.

(Art. 1 - Art. 141) (Art. 15 - 284) (NM Art. 284 - Art. 41) (Art. 53 - Art. 89)