Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice (b)

(Art. 1 - Art. 141) (Art. 15 - 284) (Art. 42 - Art. 52) (Art. 53 - Art. 89)

Norma de aplicare 13/12/2013 (Art. 284).

ART. 1 - (1) Instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise formularul "Plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru total plăţi restante aferente activităţii proprii - codul 40, pe modelul aprobat prin <LLNK 12009   629 50AZ01   0 51>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) întocmit lunar se depune la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, până cel târziu la data de 5 a lunii curente, inclusiv, pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. În situaţia în care data de 5 a lunii este zi nelucrătoare, termenul-limită de depunere a formularului prevăzut la alin. (1) este prima zi lucrătoare următoare.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte şi se depune la unităţile Trezoreriei Statului la termenul prevăzut la alin. (2) şi în situaţia în care la finele lunii de raportare instituţia publică nu înregistrează arierate.

ART. 2 - Instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) care nu prezintă la unităţile Trezoreriei Statului formularul "Plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru totalul plăţilor restante aferente activităţii proprii la finele lunii precedente, până la data de 5 a lunii curente, pot efectua plăţi numai pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice.

ART. 3 - (1) În scopul încadrării în prevederile <LLNK 12002   500 10 201   0 32>art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1-5 a fiecărei luni, instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot dispune plăţi numai pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice. În cazul plăţilor de arierate, în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, la rubrica "Reprezentând" se va preciza că plata este aferentă achitării de arierate.

(2) Instituţiile publice care prezintă la unităţile Trezoreriei Statului formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) anterior datei de 5 a lunii curente, pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente şi nu înregistrează arierate, pot dispune orice plăţi pentru destinaţiile legale, începând cu data depunerii formularului.

ART. 4 - Instituţiile publice care au declarat arierate la finele lunii precedente, dar care pe parcursul lunii curente îşi achită integral arieratele raportate, pot prezenta la unităţile Trezoreriei Statului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu mai înregistrează arierate, întocmită potrivit formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Începând cu data depunerii declaraţiei pe propria răspundere, instituţiile publice pot efectua orice plăţi pentru destinaţiile legale.

ART. 5 - La primirea documentelor de plată prezentate de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica următoarele:

a) dacă a fost depusă declaraţia prevăzută la art. 4 aprobată de persoanele prevăzute de lege;

b) dacă sunt raportate arierate la rândul 04, rândul 05 sau rândul 06 din coloana 2 din formularul prevăzut la art. 1 alin. (1), la finele lunii precedente.

ART. 6 - În funcţie de rezultatele verificării prevăzute la art. 5, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:

1. Acceptă documentele de plată prezentate de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru orice destinaţii legale, în următoarele cazuri:

a) pentru instituţiile publice care au raportat arierate "zero" la rândul 04, rândul 05 şi rândul 06 din coloana 2 din formularul prevăzut la art. 1 alin. (1), pentru datele de raportare la finele lunii precedente celei în care se prezintă documentele de plată;

b) pentru instituţiile publice care prezintă declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 4 din care să rezulte că nu mai înregistrează arierate, cu condiţia ca documentele de plată prin care s-a efectuat stingerea arieratelor să se identifice în evidenţele contabile ale unităţii Trezoreriei Statului.

2. Acceptă numai documentele de plată destinate achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice, prezentate de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), în următoarele cazuri:

a) pentru instituţiile publice care au raportat arierate la rândul 04, rândul 05 sau la rândul 06 din coloana 2 din formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) pentru datele de raportare la finele lunii precedente celei în care se prezintă documentele de plată;

b) pentru instituţiile publice care nu au depus la unitatea Trezoreriei Statului formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) întocmit pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente celei în care se prezintă documentele de plată.

ART. 7 - În situaţiile prevăzute la art. 6 pct. 2 unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie instituţiilor publice, cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la data depunerii lor, documentele de plată aferente achitării altor obligaţii decât cele destinate achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice, însoţite de o adresă scrisă în care se precizează motivele pentru care acestea nu au fost decontate.

ART. 8 - (1) Arieratele raportate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului trebuie să coincidă cu arieratele înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice, precum şi cu cele raportate ordonatorului de credite ierarhic superior.

(2) Răspunderea privind neconcordanţa dintre datele furnizate unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului, datele înregistrate în contabilitate şi cele raportate ordonatorului de credite ierarhic superior revine în exclusivitate ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice care întocmesc şi depun formularul prevăzut la art. 1 alin. (1).

ANEXA la normele metodologice

Denumirea instituţiei publice ....................

Codul de identificare fiscală .....................

Către

.................................

(denumirea unităţii Trezoreriei Statului)

Subsemnatul, .............................................., în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că, la data de ........................, instituţia ......................................... şi-a achitat integral arierate înregistrate la sfârşitul lunii ........................... .

Menţionez că arieratele în sumă de ..................... lei, înregistrate în contabilitate şi raportate la sfârşitul lunii ................., au fost achitate cu următoarele documente de plată:

Şi se inserează o listă care cuprinde Nr./ Data documentului de platăp, Contul în care a fost efectuată plata (Cod IBAN) şi suma (în lei).

Ordonator de credite,

Programe bugetare

ART. 285 - (1) Programele se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

(2) În scopul întăririi calităţii politicilor publice, Guvernul va aproba, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, metodologia de elaborare şi execuţie a programelor bugetare, prin care va preciza forma de prezentare a programelor bugetare, conţinutul acestora şi modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat şi/sau eficienţă, precum şi modul de monitorizare a execuţiei programelor bugetare.

Structura bugetelor

ART. 29 - (1) Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare.

(2) Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz.

(3) Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată.

(4) Numărul maxim de posturi finanţat şi fondul aferent salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite. Numărul maxim de posturi aprobat prin Legea bugetară anuală nu poate fi depăşit.

(5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de angajament şi duratele de realizare a investiţiilor.

(6) Abrogat.

(7) Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite şi se aproba o data cu acestea.

Fonduri la dispoziţia Guvernului

ART. 30 - (1) În bugetul de stat se includ Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.

(2) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar*).

(21) Prin actele normative prevăzute la alin. (2), Guvernul poate aproba introducerea în bugetele ordonatorilor principali de credite a acelor subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare necesare reflectării destinaţiei sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, dacă acestea nu existau anterior actelor normative în cauză în bugetul aprobat ordonatorului principal de credite.

(3) Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz.

(4) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamitaţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.

(5) În cursul exerciţiului bugetar Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.

SECŢIUNEA 11 - Cadrul bugetar

Cadrul bugetar al României

ART. 301 - Cadrul bugetar al României în calitate de stat membru al Uniunii Europene respectă cerinţele cadrului bugetar al Uniunii Europene, în vederea întăririi supravegherii bugetare la nivelul Uniunii şi asigurării obligaţiei prevăzute de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi alte tratate privind Uniunea Europeană, ratificate de România, pentru a evita deficitele publice excesive.

Planificarea bugetară

ART. 302 - (1) Planificarea bugetară elaborată de Ministerul Finanţelor Publice se bazează pe previziuni macroeconomice şi bugetare.

(2) Previziunile macroeconomice şi bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai recente ale Comisiei Europene şi, după caz, cu cele ale altor organisme independente internaţionale.

(3) Diferenţele semnificative faţă de previziunile Comisiei Europene sunt descrise şi motivate, în special dacă nivelul sau creşterea variabilelor din ipotezele externe se îndepărtează în mod semnificativ de valorile menţionate în previziunile Comisiei Europene.

Publicarea previziunilor macroeconomice şi bugetare

ART. 303 - Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia Naţională de Prognoză publică pe site, conform competenţelor lor legale, previziunile macroeconomice şi bugetare oficiale elaborate pentru planificarea bugetară.

Evaluarea previziunilor macroeconomice şi bugetare

ART. 304 - (1) Previziunile macroeconomice şi bugetare utilizate pentru planificarea bugetară fac obiectul unor evaluări periodice, imparţiale şi cuprinzătoare, bazate pe criterii obiective, inclusiv al unei evaluări ulterioare de către Consiliul Fiscal/organele abilitate în acest scop.

(2) Consiliul Fiscal/Organele abilitate în acest scop publică rezultatele evaluărilor pe site-ul propriu al instituţiei.

(3) Rezultatele acestei evaluări sunt luate în considerare, în mod adecvat, în viitoarele previziuni macroeconomice şi bugetare.

Cadrul bugetar pe termen mediu

ART. 305 - (1) Cadrul bugetar pe termen mediu constituie baza pentru elaborarea proiectului de buget anual.

(2) Ministerul Finanţelor Publice motivează, în anexă separată la raportul la Legea bugetară anuală, orice abatere a previziunilor şi priorităţilor privind veniturile şi cheltuielile care rezultă din cadrul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1).

(3) În caz de schimbare a Guvernului, noul Guvern, în cadrul mandatului său, poate actualiza cadrul bugetar pe termen mediu, pentru a ilustra noile sale priorităţi, şi va evidenţia diferenţele faţă de cadrul bugetar pe termen mediu anterior.

SECŢIUNEA a 2-a - Calendarul bugetar

Elaborarea indicatorilor macroeconomici

ART. 31 - Prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali, în conformitate cu prevederile art. 28 lit. a), se elaborează de către Comisia Naţională de Prognoză, până la data de 1 iunie a anului curent. Aceste prognoze vor fi actualizate, după caz, pe parcursul desfăşurării procesului bugetar şi vor fi publicate pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză.

Limitele de cheltuieli

ART. 32 - Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului, până la data de 31 iulie a fiecărui an, limitele de cheltuieli pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de credite.

Scrisoarea-cadru

ART. 33 - (1) Ministrul finanţelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru, care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

(2) Limitele de cheltuieli aprobate şi stabilite pe ordonatori principali de credite potrivit alin. (1) pot fi redimensionate de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naţionale de Prognoză sau în cazul modificării ulterioare a legislaţiei din domeniu, în funcţie de specificul ordonatorului principal de credite, cu informarea Guvernului.

Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite

ART. 34 - (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, să depună la Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate.

(2) Camera Deputaţilor şi Senatul, cu consultarea Guvernului, îşi aproba bugetele proprii şi le înaintează Guvernului în vederea includerii lor în proiectul bugetului de stat.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au aceeaşi obligaţie pentru propunerile de transferuri consolidate şi de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

(4) În situaţia în care ordonatorii principali de credite nu îşi aliniază propunerea de buget la strategia fiscal-bugetară şi metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, Ministerul Finanţelor Publice va proceda în conformitate cu dispoziţiile <LLNK 12010    69 11 201   0 40>art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69/2010.

(5) Proiectele de buget şi anexele la acesta, refăcute, se depun la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

Transmiterea proiectului de buget la Guvern şi Parlament/Raportul anual la buget

ART. 35 - (1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pentru prima lectură, până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

(2) Proiectul legii bugetului de stat este însoţit de un raport privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi proiecţia acesteia în următorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum şi strategia Guvernului în domeniul investiţiilor publice.

(3) Raportul şi proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum şi alte informaţii relevante în domeniu.

(31) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naţionale de Prognoză, definitivează proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite şi al bugetului propriu şi proiectele legilor bugetare anuale, pe care le depune la Guvern, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

(4) După însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare şi de buget, prevăzute la alin. (3^1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai târziu până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

Transmiterea proiectului de buget la Guvern şi Parlament în anii în care se organizează alegeri generale parlamentare în ultimele 3 luni ale anului

ART. 351 - În cazul în care alegerile generale parlamentare sunt organizate în ultimele 3 luni ale anului, calendarul este următorul:

a) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele bugetelor pe anul următor, pe care le depune la Guvern în termen de 15 zile de la învestirea noului Guvern, conform art. 103 din Constituţia României, republicată;

b) după însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare şi de buget, prevăzute la art. 35 alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu în 20 de zile de la învestire, fără a depăşi data de 31 decembrie a anului în curs.

Aprobarea bugetului de către Parlament

ART. 36 - (1) Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz, şi pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum şi creditele de angajament pentru acţiuni anuale şi multianuale.

(2) Creditele bugetare şi creditele de angajament estimate pentru următorii 3 ani sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.

(3) Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informaţii privind necesarul de finanţare pe termen mediu şi nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi.

Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de către Parlament

ART. 37 - (1) Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, Guvernul îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

(2) Instituţiile publice şi acţiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.

SECŢIUNEA a 3-a - Prevederi referitoare la investiţii publice

Prezentarea investiţiilor publice în proiectul de buget

ART. 38 - (1) Cheltuielile de investiţii finanţate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programelor de investiţii publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.

(2) În programele de investiţii publice, ordonatorii principali de credite vor include obiectivele/proiectele de investiţii stabilite pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie a acestora.

Structura programelor de investiţii publice

ART. 381 - (1) În programele de investiţii, cheltuielile de investiţii se prezintă grupate pe următoarele poziţii:

A. obiective/proiecte de investiţii în continuare;

B. obiective/proiecte de investiţii noi;

C. alte cheltuieli de investiţii.

(2) Poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» se detaliază pe următoarele categorii de investiţii:

a) achiziţii de imobile, inclusiv terenuri;

b) dotări independente;

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege;

d) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege;

e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiţii;

f) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.

(3) Cheltuielile de investiţii cuprinse la alin. (2) se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.

(4) Obiectivele/Proiectele de investiţii în continuare şi obiectivele/proiectele de investiţii noi cuprinse în programele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională a căror detaliere conţine informaţii clasificate potrivit legii se prevăd în poziţii globale, care se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.

Informaţii privind programele de investiţii publice

ART. 39 - (1) Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investiţii publice pe surse de finanţare, pe capitole de cheltuieli şi, detaliat, pe clasificaţia economică.

(2) Ordonatorii principali de credite vor transmite, pentru fiecare obiectiv/proiect de investiţii inclus în programul de investiţii, informaţii financiare şi nefinanciare, conform formularelor aferente programelor de investiţii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

ART. 40 - Abrogat.

Rolul metodologic şi competentele Ministerului Finanţelor Publice

ART. 41 - (1) Ministerul Finanţelor Publice este împuternicit să stabilească conţinutul, forma şi informaţiile referitoare la programele de investiţii necesare în procesul de elaborare a bugetului.

(2) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte prin norme metodologice criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice.

(3) Ministerul Finanţelor Publice, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, va analiza programul de investiţii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecţie şi prioritizare şi a eşalonării creditelor bugetare în funcţie de durata de execuţie a obiectivelor.

(4) Ministerul Finanţelor Publice coordonează monitorizarea întregului program de investiţii, scop în care va solicita ordonatorilor principali de credite toate informaţiile necesare.

(Art. 1 - Art. 141) (Art. 15 - 284) (Art. 42 - Art. 52) (Art. 53 - Art. 89)