Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice

(Art. 15 - 284) (NM Art. 284 - Art. 41) (Art. 42 - Art. 52) (Art. 53 - Art. 89)

Emitent: Parlamentul României

Publicat în: Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002

Data intrarii in vigoare: 1 ianuarie 2003

Notă: Forma consolidată a <LLNK 12002   500 12 2H1   0 18>Legii nr. 500/2002, publicată în M. Of. nr. 597 din 13 august 2002 este actualizată la data de 20 martie 2018 prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: <LLNK 12003   314 10 201   0 30>Legea nr. 314 din 8 iulie 2003; <LLNK 12006    96 10 201   0 32>Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006; <LLNK 12006  1865 20 301   0 41>H.G. nr. 1.865 din 21 decembrie 2006; <LLNK 12009    34180 301   0 47>O.U.G. nr. 34 din 11 aprilie 2009; <LLNK 12009   406 20 301   0 36>H.G. nr. 406 din 1 aprilie 2009; <LLNK 12009   305 10 201   0 34>Legea nr. 305 din 6 octombrie 2009; <LLNK 12010    57180 301   0 45>O.U.G. nr. 57 din 23 iunie 2010; <LLNK 12010    19130 301   0 35>O.G. nr. 19 din 18 august 2010; <LLNK 12010   121180 301   0 50>O.U.G. nr. 121 din 23 decembrie 2010; <LLNK 12011   335 20 301   0 36>H.G. nr. 335 din 30 martie 2011; <LLNK 12011    37180 301   0 47>O.U.G. nr. 37 din 13 aprilie 2011; <LLNK 12011    63180 301   0 45>O.U.G. nr. 63 din 29 iunie 2011; <LLNK 12012     8180 301   0 45>O.U.G. nr. 8 din 3 aprilie 2012; <LLNK 12012    13130 301   0 35>O.G. nr. 13 din 23 august 2012; <LLNK 12012    47180 301   0 49>O.U.G. nr. 47 din 1 septembrie 2012; <LLNK 12013   270 10 201   0 35>Legea nr. 270 din 15 octombrie 2013; <LLNK 12012   187 10 201   0 35>Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012; <LLNK 12014    15180 301   0 46>O.U.G. nr. 15 din 2 aprilie 2014; <LLNK 12014    83180 301   0 49>O.U.G. nr. 83 din 12 decembrie 2014; <LLNK 12015    41180 301   0 50>O.U.G. nr. 41 din 30 septembrie 2015; <LLNK 12015    57180 301   0 48>O.U.G. nr. 57 din 9 decembrie 2015; <LLNK 12016   112 10 201   0 29>Legea nr. 112 din 27 mai 2016; <LLNK 12016   104 10 201   0 29>Legea nr. 104 din 26 mai 2016; <LLNK 12016    14130 301   0 35>O.G. nr. 14 din 10 august 2016; <LLNK 12017     9180 301   0 47>O.U.G. nr. 9 din 27 ianuarie 2017; <LLNK 12017   115 10 201   0 28>Legea nr. 115 din 24 mai 2017.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I - Dispoziţii generale

Obiectul legii

ART. 1 - (1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.

(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplica în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării:

a) bugetului de stat;

b) bugetului asigurărilor sociale de stat;

c) bugetelor fondurilor speciale;

d) bugetului trezoreriei statului;

e) bugetelor instituţiilor publice autonome;

f) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz;

g) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice;

i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Definiţii

ART. 2 - (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie;

2. angajament bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligaţiei de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal;

3. angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, obligaţia de plată pe seama fondurilor publice;

31. arierate - plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei;

32. angajarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare, prin care instituţia publică îşi asumă obligaţia de a plăti o sumă de bani, rezultată în urma îndeplinirii condiţiilor stipulate într-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii şi onorarea obligaţiilor de plată rezultate în baza legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, în limita creditelor de angajament aprobate prin Legea bugetară anuală;

33. acţiuni multianuale - acţiuni a căror perioadă de realizare depăşeşte un an bugetar;

4. articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinata în funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă;

5. autorizare bugetară - aprobare dată ordonatorilor de credite de a angaja şi/sau de a efectua plăţi, într-o perioadă dată, în limita creditelor de angajament şi/sau bugetare aprobate;

6. buget - document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice;

7. Abrogat;

71. bugetele centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale - sinteza bugetelor instituţiilor finanţate parţial din bugetele menţionate, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol şi de titluri de cheltuieli;

72. cadru bugetar - totalitatea dispoziţiilor şi procedurilor care stau la baza aplicării sistemelor de contabilitate bugetară şi de raportare statistică, regulilor şi procedurilor privind elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetară, regulilor fiscale numerice cu specific naţional, procedurilor bugetare pe care se bazează procesul bugetar în toate etapele sale, cadrelor bugetare pe termen mediu, acordurilor de monitorizare şi analize independente destinate să mărească transparenţa procesului bugetar, care se aplică de către instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare;

73. cadru bugetar pe termen mediu - reprezintă un ansamblu specific de proceduri bugetare naţionale care extind orizontul elaborării politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual şi care includ definirea priorităţilor în materie de politică şi a obiectivelor bugetare pe termen mediu;

8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin bugetele respective;

81. cheltuieli urgente sau neprevăzute - acele cheltuieli generate de situaţii deosebite nou-apărute în timpul exerciţiului bugetar, care necesită finanţare imediată şi pentru care fondurile existente în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt insuficiente în raport cu destinaţia acestora, din motive independente de voinţa ordonatorilor de credite;

82. cheltuieli de investiţii - parte a cheltuielilor publice destinate finanţării obiectivelor/proiectelor de investiţii şi a celorlalte categorii de investiţii, indiferent de subdiviziunea clasificaţiei bugetare la care se încadrează;

9. clasificaţie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare. Clasificaţia bugetară nu reprezintă bază legală pentru efectuarea angajamentelor legale şi/sau efectuarea plăţilor;

10. clasificaţie economică - gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic;

11. clasificaţie funcţională - gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice;

12. Abrogat;

13. compartiment financiar-contabil - denumire generică pentru structura organizatorică - departament, direcţie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice - în cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei şi/sau în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situaţiile financiare şi/sau se elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei, după caz;

14. credite destinate unor acţiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioada mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare;

15. credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;

16. credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot O.G. şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare;

17. cofinanţare - finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin credite bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse externe;

18. consolidare - operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora;

19. contribuţie - prelevare obligatorie a unei părţi din veniturile persoanelor fizice şi juridice, cu sau fără posibilitatea obţinerii unei contraprestaţii;

20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depăşeşte veniturile bugetare într-un an bugetar;

201. deficit bugetar calculat conform Sistemului european de conturi - indicator ce măsoară impactul administraţiilor publice asupra restului economiei interne sau internaţionale, astfel:

a) excedentul exprimă resursele financiare puse la dispoziţia altor sectoare instituţionale;

b) deficitul bugetar exprimă resursele financiare generate de alte sectoare instituţionale şi utilizate de sectorul administraţiei publice;

21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată ordonatorului principal de credite de către Ministerul Finanţelor Publice prin trezoreria statului, în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare şi plăţi;

22. donaţie - fonduri băneşti sau bunuri materiale primite de o instituţie publică de la o persoana juridică sau fizica cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie;

23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare într-un an bugetar;

24. execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget;

25. execuţia de casa a bugetului - complex de operaţiuni care se referă la încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare;

26. exerciţiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aproba, se executa şi se raportează bugetul;

27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);

271. fonduri rambursabile - asistenţă financiară rambursabilă primită de la instituţiile financiare interne şi internaţionale şi de la alţi finanţatori potrivit memorandumurilor/acordurilor/contractelor de finanţare încheiate cu acestea;

272. fonduri externe postaderare şi alţi donatori - totalitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare primite de România în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilităţi finanţate conform unor decizii/acorduri/înţelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene şi/sau ale altor donatori;

28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc şi destinaţiile acestora;

29. impozit - prelevare obligatorie, fără contraprestaţie şi nerambursabila, efectuată de către administraţia publică pentru satisfacerea necesităţilor de interes general;

30. instituţii publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);

31. lege bugetară anuală - lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar;

32. lege de rectificare - lege care modifica în cursul exerciţiului bugetar Legea bugetară anuala;

33. lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care ordonatorul de credite verifică existenţa dreptului creditorului, determină sau verifică realitatea şi cuantumul obligaţiei de plată şi verifică condiţiile de exigibilitate ale obligaţiei de plată pe baza documentelor justificative;

34. O.G.rea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului compartimentului financiar-contabil să efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare;

35. plata cheltuielilor - faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi;

351. plăţi restante - sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură. Pentru sumele datorate şi neachitate, reeşalonate la plată, cu acordul părţilor, se modifică termenul de plată în mod corespunzător;

36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control şi raportare ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia;

37. program - o acţiune sau un ansamblu coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliţi indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obţinute, în limitele de finanţare aprobate;

371. redistribuire de credite - operaţiunea de realocare de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi între proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetelor fondurilor speciale, în condiţiile prezentei legi;

38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi bugetele locale;

39. conducătorul compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum şi altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, cu studii economice superioare şi care răspunde, împreună cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, de plata cheltuielilor, de întocmirea situaţiilor financiare şi de elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului instituţiei, după caz. În situaţia în care instituţia publică nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil, contabilitatea este condusă potrivit prevederilor <LLNK 11991    82 11 241   0 54>art. 10 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

40. taxa - suma plătită de o persoana fizica sau juridică, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituţie publică sau un serviciu public;

401. trimestrializarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare - operaţiune privind repartizarea bugetului aprobat pe trimestre care, de regulă, se realizează până la finele lunii următoare celei în care a fost aprobat bugetul;

41. vărsământ - modalitate de stingere a obligaţiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuată de un agent economic sau de o instituţie publică ori financiară;

42. venituri bugetare - resursele băneşti care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuţii şi alte vărsăminte;

43. virare de credite - operaţiune prin care se diminuează creditul de angajament şi/sau creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare şi/sau program/proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe, care prezintă disponibilităţi, şi se majorează corespunzător o altă subdiviziune şi/sau program/proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective, în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator principal de credite.

(2) Termenii "buget general consolidat", "cadrul fiscal-bugetar" şi "strategie fiscal-bugetară" au înţelesul prevăzut de <LLNK 12010    69 11 201   0 51>Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

(3) Termenii "economicitate", "eficacitate", "eficienţă", "legalitate", "regularitate" au înţelesul prevăzut de O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Veniturile şi cheltuielile bugetare

ART. 3 - (1) Veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional, alcătuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidenţia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

(2) Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanţarea funcţiilor administraţiei publice, programelor, acţiunilor, obiectivelor şi sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementări, şi vor fi angajate şi folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Autorizarea bugetară/Angajarea şi utilizarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare

ART. 4 - (1) Legea bugetară anuală prevede şi autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar.

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament şi creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

(3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se face numai în limita creditelor de angajament şi în scopurile pentru care au fost aprobate.

(4) Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii.

(5) Pentru acţiunile anuale şi multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare.

(6) În vederea realizării acţiunilor anuale şi multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.

Legile bugetare anuale

ART. 5 - În cadrul legilor bugetare anuale se includ următoarele:

a) Legea bugetului de stat, Legea de rectificare a bugetului de stat;

b) Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, Legea de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Legile de rectificare

ART. 6 - (1) Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi legilor bugetare anuale iniţiale, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.

(2) Legile de rectificare bugetară sunt elaborate cu respectarea regulilor şi a condiţiilor prevăzute de <LLNK 12010    69 11 201   0 18>Legea nr. 69/2010.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul înrăutăţirii semnificative a prognozei indicatorilor macroeconomici poate fi promovată o rectificare bugetară în primul semestru al anului.

Legile privind contul general anual de execuţie

ART. 7 - Rezultatele fiecărui exerciţiu bugetar se aproba prin:

a) Legea privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat;

b) Legea privind contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi

ART. 71 - Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi se raportează potrivit metodologiei europene de către instituţiile abilitate în acest scop.

CAP. II - Principii, reguli şi responsabilităţi

SECŢIUNEA 1 - Principii şi reguli bugetare

Principiul universalităţii

ART. 8 - (1) Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute.

(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte.

Principiul publicităţii

ART. 9 - Sistemul bugetar este deschis şi transparent, acestea realizându-se prin:

a) dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora;

b) dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuţie a bugetelor, cu prilejul aprobării acestora;

c) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor şi conturilor anuale de execuţie a acestora;

d) mijloacele de informare în masa, pentru difuzarea informaţiilor asupra conţinutului bugetului, exceptând informaţiile şi documentele nepublicabile, prevăzute de lege.

Principiul unităţii

ART. 10 - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice.

(2) Este interzisă elaborarea de acte normative prin care se creează cadrul legal pentru constituirea de venituri care pot fi utilizate în sistem extrabugetar, cu excepţia prevederilor art. 67.

(3) În cazul în care, prin acte normative la nivel de lege, se aprobă ca instituţiile publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. a) să obţină venituri proprii, acestea vor fi considerate instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz.

Principiul anualităţii

ART. 11 - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde exerciţiului bugetar.

(2) Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.

Principiul specializării bugetare

ART. 12 - Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aproba în buget pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.

Principiul unităţii monetare

ART. 13 - Toate operaţiunile bugetare se exprima în moneda naţională.

Reguli privind cheltuielile bugetare

ART. 14 - (1) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale.

(2) Nici o cheltuiala nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru respectiva cheltuiala.

(3) Nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, O.G. şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.

Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene

ART. 141 - Cheltuielile bugetare reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene se cuprind în bugetul de stat, la valoarea stabilită potrivit reglementărilor Uniunii Europene.

(Art. 15 - 284) (NM Art. 284 - Art. 41) (Art. 42 - Art. 52) (Art. 53 - Art. 89)